Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen.

Koettelemukseen suhtautuminen

 Artikkelin on koonnut ja suomentanut Ummu Mariam.

 

 

 

Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen apuaan ja anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa vastaan. Häntä, joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka Allah on johtanut harhaan, ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole muuta todellista jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, kuin yksin Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä.

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille (tekemällä kaiken, mitä Hän on määrännyt ja pidättäytymällä kaikesta siitä, minkä Hän on kieltänyt), niin kuin teidän tulisi olla hurskaita. (Totelkaa Häntä, olkaa kiitollisia Hänelle, ja muistakaa Häntä aina), älkääkä kuolko kuin islamin tilassa [muslimeina (täydellisellä alistumisella Allahille)]." (Koraanin jakeen 3:102 merkityksen selitys)

"Oi ihmiskunta, olkaa hurskaita Herrallenne, joka loi teidät yhdestä henkilöstä (Aadam), josta Hän loi hänelle vaimon (Eeva). Heistä molemmista Hän loi lukuisia miehiä ja naisia. Olkaa hurskaita Allahille, jolta vaaditte keskinäisiä (oikeuksianne), älkääkä (katkaisko) kohdun (yhteyttä, sukulaisuus). Todellakin, Allah vartioi teitä lakkaamatta." (Koraanin jakeen 4:1 merkityksen selitys)

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille ja puhukaa (aina) totta. Hän ohjaa teitä oikeamielisiin hyviin tekoihin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän, joka tottelee Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS), on jo saanut suuren voiton (hän pelastuu Helvetin tulelta ja hänet tullaan päästämään sisään Paratiisiin)." (Koraanin jakeiden 33:70–71 merkityksen selitys)

Ämmää bä'd (sen jälkeen) todellakin, kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin (SAAS) johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin.

 

 

Seuraava kysymys ja vastaus koskien "koettelemukseen suhtautumista" on otettu internetsivustolta www.islam-qa.com.

 

Kysymys #13403:

Olen kuullut, että on tietty suhtautuminen, joka muslimin tulisi omaksua, jos häntä kohtaa fitnän (koettelemuksen) aika. Mikä on tämä suhtautuminen fitnään?

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

On olemassa tietty suhtautuminen, joka muslimin tulisi omaksua fitnää kohtaan, niin ettei tällä fitnällä ole kielteistä vaikutusta häneen, ja niin ettei hänellä ole kielteistä vaikutusta muslimiyhteisöön.

Tämä suhtautuminen sisältää seuraavaa:

 

    Harkitsevuus, suopeus, kärsivällisyys eikä tule olla hätäinen

Harkitsevuus, suopeus ja kärsivällisyys koettelemusten ja kuohunnan aikoina ovat kiitettäviä ominaisuuksia, koska ne saavat muslimin näkemään asiat niiden todellisessa valossa ja ymmärtämään tapahtumia.

Profeetta (SAAS) sanoi: "Asiassa ei ole suopeutta, paitsi että se koristaa sen, ja suopeuden puuttuminen jostakin tekee siitä ruman." (Muslim)

Hän (SAAS) sanoi Ashajj 'Abd al-Qaysille (RAA): "Sinulla on kaksi luonteenpiirrettä, joita Allah rakastaa: kärsivällisyys ja harkitsevuus." (Muslim)

Joten meidän kaikkien tulee olla ystävällisiä ajattelussamme ja suhtautumisessamme kaikkia tapahtuvia tapahtumia kohtaan, eikä meidän tulisi olla hätäisiä, koska se ei ole muslimiyhteisön tapa, varsinkaan fitnän aikoina.

 

    Sabr (kärsivällisyys)

Tarvitsemme paljon kärsivällisyyttä, varsinkin fitnän aikoina. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Varmasti Me tulemme koettelemaan teitä jollakin pelosta, nälästä, omaisuuden, elämän ja hedelmien menetyksestä, mutta anna ilouutinen äs-saabirooneille (kärsivällisille), jotka onnettomuuden kohdatessa heidät sanovat: 'Todella me kuulumme Allahille ja todella Hänen luokseen me tulemme palaamaan.' He ovat niitä, joiden päällä on saläwäät (jotka ovat siunattuja ja joille tullaan antamaan anteeksi) heidän Herraltaan, ja (he ovat niitä, jotka) vastaanottavat Hänen armonsa, ja he ovat niitä, jotka ovat johdatettuja." (Koraani 2:155-157)

Abu Tha'laba al-Khushani (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Teidän jälkeenne tulevat kärsivällisyyden päivät (eli päivät, jotka vaativat kärsivällisyyttä). Kärsivällisyys noina (päivinä) tulee olemaan kuin hehkuvan hiilen pitelemistä. Noina (päivinä) palkkio hänelle, joka pitää kiinni Allahin käskyistä, tulee olemaan samanarvoinen kuin viidenkymmenen miehen, jotka tekivät samanlaisen teon kuin hän." Hän (RAA) sanoi: "Oi Allahin lähettiläs, heistä viidenkymmenen palkkio?" Hän (SAAS) sanoi: "Palkkio, joka on vastaava kuin teistä viidenkymmenen palkkio." (Abu Dawud ja ibn Maaja, al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi kirjassa äs-Sahiihä.)

Kärsivällisyys tekee eron selväksi niiden välillä, jotka ovat päättäväisiä ja luottavaisia, ja niiden välillä, jotka ovat raukkamaisia ja heikkoja. Tästä syystä oikeamieliset edeltäjät ymmärsivät kärsivällisyyden merkityksen koettelemusten ja uusien tapahtumien aikoina. Tässä on joitakin esimerkkejä heidän elämäntarinoistaan:

Kun sahääbää (RAA) vainottiin ja koeteltiin islamin alussa Mekassa, Profeetta (SAAS) kulki heidän ohitseen ja muistutti heitä olemaan kärsivällisiä. Kulkiessaan Yaasirin perheen ohitse hän sanoi: "Kärsivällisyyttä oi Yaasirin perhe, sillä teille on luvattu Paratiisi." (Al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi kirjassa Täkhriig Fiqh äs-Siira.)

Kerrotaan, että az-Zubair ibn 'Adiyy sanoi: Me tulimme Anas ibn Malikin luokse ja valitimme hänelle siitä, mitä kärsimme al-Hajjaajin taholta. Hän (RAA) sanoi: "Olkaa kärsivällisiä, sillä koskaan ei tule aikaa, paitsi että sitä seuraa pahempi (aika), kunnes tapaatte Herranne. Kuulin tämän Profeetaltanne (SAAS)." (Al-Bukhari)

Al-Mustawrid al-Qurashi (RAA) sanoi 'Amr ibn al-'Asille (RAA): "Kuulin Allahin lähettilään (SAAS) sanovan: 'Hetki alkaa, kun roomalaiset ovat suurilukuisimpia ihmisistä.'" 'Amr sanoi: "Varo mitä sanot!" Hän sanoi: "Olen sanomassa mitä kuulin Allahin lähettiläältä (SAAS)." Hän ('Amr) sanoi: "Jos sanot sen, se on tosiasia, sillä heillä on neljä ominaisuutta. He ovat kansoista kärsivällisimpiä koettelemusten aikana; he toipuvat nopeasti onnettomuudesta; häviön jälkeen he toipuvat nopeasti ja hyökkäävät uudelleen; sekä he kohtelevat köyhiä, orpoja ja heikkoja hyvin. Lisäksi viides hyvä ominaisuus on, että he pitävät puoliaan kuninkaiden sortoa vastaan." (Muslim)

An-Nu'maan ibn Bashir (RAA) sanoi: "Jos maailmassa ei ole mitään jäljellä, paitsi koettelemuksia ja kärsimyksiä, sitten kohdatkaa koettelemukset kärsivällisesti."

Kun al-Ma‘muunin, al-Mu'tasemin ja al-Waathiqin hallituskausien aikana ähl-us-Sunnä wäl-gämää'än imaami Ahmad ibn Hanbal kohtasi murskaavan fitnän niiden taholta, jotka sanoivat, että Koraani on luotu, ja hänet pantiin kärsimään pitkähköä vankeusrangaistusta ja kovia lyömisiä, hän kesti sen kärsivällisesti ja piti kiinni uskonnostaan, oikeasta tiestä, kunnes Allah soi hänelle voiton ja vapautti hänet tuosta ahdingosta.

 

    Oikeudenmukaisuus ja kohtuullisuus kaikissa asioissa

Yksi suurimmista erimielisyyden aiheista ihmisten keskuudessa, varsinkin fitnän aikana, on oikeudenmukaisuuden ja kohtuullisuuden puute. Jos muslimi kamppailee ollakseen kohtuullinen itseään ja muita ihmisiä kohtaan, useat muslimien keskuudessa esiintyvistä ongelmista tulevat ratkaistuksi, olivatpa ne henkilökohtaisella tai kunnallisella tasolla, in shää‘ Allah.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Aina antaessanne sananne (tuomitessanne ihmisten välillä tai antaessanne todistuksen) puhukaa totta…" (Koraani 6:152)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Älkääkä antako muiden vihamielisyyden ja vihan saada teitä välttämään oikeudenmukaisuutta. Olkaa oikeudenmukaisia: se on lähempänä hurskautta…" (Koraani 5:8)

Joten meidän on välttämätöntä olla oikeudenmukaisia sanoissamme ja teoissamme, varsinkin fitnän aikana, siinä mielessä, että meidän tulisi tutkia jokainen asia ja panna merkille sen hyvät ja huonot näkökohdat, punnita ne ja sitten antaa tuomio. Tämä on siitä syystä, että asioiden tutkiminen perinpohjaisesti tulee suojelemaan muslimia liittämästä islamiin asioita, jotka eivät ole sopusoinnussa Allahin käskyjen kanssa. Joten oikeudenmukaisuutenne ja kohtuullisuutenne fitnän aikana tulevat pelastamaan teidät, in shää‘ Allah.

Sheikki Muhammad ibn Saaleh al-'Utheimeen rahimähullaah sanoi: "Kehotan hartaasti teitä, veljeni, olemaan oikeudenmukaisia ja tasasuhtaisia kaikissa asioissa, katsomaan kaikkia asioita, jotka ympäröivät mitä tahansa annettua asiaa, löytääksenne oikeamman päätöksen sitä koskien, ja tuomitsemaan kaikki asiat samalla tavalla. Tämä on tärkeä periaate, jota viisaan miehen tulee seurata suhteessaan Allahiin ja suhteessaan toisiin ihmisiin, (henkilön tulee) olla oikeudenmukainen, sillä Allah rakastaa niitä, jotka ovat oikeudenmukaisia."

Seuraavana on joitakin esimerkkejä oikeamielisten edeltäjiemme elämistä, siitä kuinka he olivat innokkaita olemaan oikeudenmukaisia ja kohtuullisia:

Muslim kertoi, että 'Abdurrahman ibn Shimaasa sanoi: Tulin 'Aishan (RAA) luokse ja kysyin häneltä jostain ja hän sanoi: "Mistä olet kotoisin?" Sanoin: "Olen Egyptistä." Hän (RAA) sanoi: "Miten teidän maaherranne käyttäytyi teitä kohtaan tässä teidän sodassanne?" Sanoin: "Emme kokeneet yhtään huonoa kohtelua häneltä. Jos yhden miestemme kameli kuoli, hän antoi tälle uuden kamelin. Jos yksi meistä menetti orjansa, hän antoi tälle toisen orjan. Jos joku tarvitsi elämän perustarvikkeita, hän antoi heille ruokaa." Hän (RAA) sanoi: "Tapa, jolla hän kohteli veljeäni Muhammad ibn Abu Bakria, ei estä minua kertomasta sinulle, mitä kuulin Allahin lähettiläältä (SAAS). Hän sanoi tässä minun talossani: 'Oi Allah, jokainen, joka saa jonkinlaisen vallan minun ihmisteni asioille ja on kova heille, ole kova hänelle, ja jokainen, joka saa jonkinlaisen vallan minun ihmisteni asioille ja on ystävällinen heille, ole ystävällinen hänelle.'"

An-Nawawi rahimähullaah sanoi kommentoiden tätä hädiithiä: Tämä osoittaa, että meidän tulisi mainita hyvien ihmisten hyveitä, eikä pidättäytyä tekemästä sitä, koska emme pidä heistä ja niin edelleen. He olivat erimielisiä tavasta, jolla tämä Muhammad kuoli. Sanottiin, että hän kuoli taistelussa, ja että hänet tapettiin sotavankina taistelun jälkeen…

Kyseessä oleva maaherra oli Mu'awiya ibn Hudayj, joka tappoi Muhammad ibn Abu Bakrin. Äs-Sijär, 3/38.

Ja Allah tietää parhaiten.


Julkaistu torstaina 2. ragäb -kuukautta 1427/27. heinäkuuta 2006Imuroi tästä
Artikkeleita muslimeille