Koraanin kokoamisen vaiheet

1. Muhammadin (SAAS) profeettana olon aikana (610-632 jKr.)

Suullinen periytyminen opettelemalla ulkoa ja lausumalla

Profeetta (SAAS) itse oli ensimmäinen, joka opetteli ilmoituksen ulkoa, kun enkeli Gabriel (AS) toi sen hänelle. Kun Koraanin jae tai jakeita ilmoitettiin, Profeetta (SAAS) julisti ilmoituksen ja ohjasi kumppaneitaan (RAA) opettelemaan sen ulkoa.

On olemassa lukuisia ähäädiithejä, joissa kerrotaan lukuisista ponnistuksista ja tavoista, joita Profeetta (SAAS) käytti rohkaistakseen kumppaneitaan opettelemaan ilmoituksen ulkoa ja varmistaakseen, että ilmoitus säilyi heidän muistissaan.

'Uthman ibn 'Affaan (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Parhaimpia teistä (muslimit) ovat ne, jotka opettelevat Koraanin ja opettavat sitä." (Al-Bukhari)

Abu Umama (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Lausukaa Jaloa Koraania, sillä Ylösnousemuksen päivänä se tulee olemaan välittäjä sen lausujille." (Muslim)

An-Nawwas ibn Sam'an (RAA) kertoi kuulleensa Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Ylösnousemuksen päivänä Jaloa Koraania ja niitä, jotka toimivat sen rajoitusten mukaisesti, edeltävät suurat-ul-Bäqara ja suura Ääli 'Imraan. Kumpikin näistä anoo välittäjän tehtävää lausujilleen." (Muslim)

'Aisha (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Hänet, joka on etevä Jalon Koraanin lausumisessa, liitetään jalojen ja hyveellisten enkeleiden kanssa, jotka tallentavat muistiin teot. Hän, joka sopertaa lausuessaan Jaloa Koraania ja se on hänelle vaikeaa, tulee saamaan kaksinkertaisen palkkion." (Al-Bukhari ja Muslim)

Ibn Mas'ud (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Häntä, joka lausuu kirjaimen Allahin Kirjasta, tullaan hyvittämään yhdellä hyveellä ja yksi hyve kymmenkertaisena. En sano, että älm on yksi kirjain, vaan älif (ä) on yksi kirjain, lääm (l) on yksi kirjain ja miim (m) on yksi kirjain." (At-Tirmidhi)

Abu Huraira (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Ei pidä toivoa olevansa toisen kaltainen (tai ei ole kateutta) kuin kahdessa tapauksessa. Henkilö, jolle Allah on opettanut Koraanin ja hän lausuu sitä yön tunteina ja päivän tunteina, ja hänen naapurinsa kuuntelee häntä ja sanoo: 'Toivon, että minulle olisi annettu, mitä sille ja sille on annettu, jotta voisin tehdä mitä hän tekee.' Ja henkilö, jolle Allah on antanut vaurautta ja hän käyttää sen siihen, mikä on oikeudenmukaista ja oikein, minkä johdosta toinen henkilö voisi sanoa: 'Toivon että minulle olisi annettu mitä sille ja sille on annettu, että voisin tehdä mitä hän tekee.'" (Al-Bukhari)

Ibn Mas'ud (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Vain kahden henkilön asema on kadehdittava; henkilö, jolle Allah suo anteliaisuuttaan ja antaa hänelle voiman kuluttaa sitä hurskaaseen tarkoitusperään; ja henkilö, jolle Allah suo viisautta, jonka avulla hän tuomitsee asioita ja opettaa sillä." (Al-Bukhari ja Muslim)

Abu Sa'id al-Khudri (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Allah, joka on Siunattu ja Ylhäinen, sanoo: 'Hänelle, jonka päivät täyttyvät Koraanista ja Minun mainitsemisestani, niin että hän laiminlyö pyyntöjen esittämisen Minulle, Minä tulen antamaan kaikkein erinomaisimmat asiat, jotka annan niille, jotka pyytävät.' Allahin sanojen ylemmyys yli kaikkien muiden sanojen on kuin Allahin Ylemmyys yli kaikkien Hänen luotujensa." (At-Tirmidhi)

Jotta Koraania suojeltaisiin kaikenlaisilta muutoksilta, Profeetalla (SAAS) oli tapana lausua (tarkastaa) Koraani enkeli Gabrielille (AS) kerran joka ramädaan-kuukauden aikana. Viimeisenä ramädaan-kuukautena ennen kuolemaansa, hän lausui (tarkasti) sen kahdesti (Koraanin lausuminen oli samassa järjestyksessä kuin mitä se on meillä tänä päivänä). Enkeli Gabriel (AS) myös opetti Profeetalle (SAAS) seitsemän eri lausuntatapaa (eri murteilla).

Profeetta Muhammadin (SAAS) aikana, kun Koraani ilmoitettiin, arabiheimot olivat hajallaan ympäri Arabian niemimaata. He puhuivat useita eri murteita, joista kullakin oli omat ominaiset sanansa ja ilmaisunsa. Qoraishien murre oli kehittynyt "korkean arabian" muotoon, koska siihen oli liittynyt monia vaikutteita, ja sitä puhuttiin Mekassa, joka oli kaupan ja pyhiinvaeltajien keskus.

Se, että Koraanin eri lausuntatavoilla (murteilla) oli täsmälleen sama merkitys, oli eräänlainen ihme arabeille. Koraanin pääasiallinen kieli oli kuitenkin qoraishien murre. Mutta oli eräänlainen armo Allahilta, että Koraania sai lausua myös muilla murteilla kuin qoraishin murteella. Tämä teki Koraanin lausumisen ja ymmärtämisen muille helpommaksi.

'Abdullah ibn 'Abbaas (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Gabriel lausui Koraanin minulle yhdellä tavalla. Sitten minä pyysin häntä (lukemaan sen toisella tavalla), ja jatkoin pyytäen häntä lausumaan sitä eri tavoilla, ja hän lausui sitä useilla eri tavoilla, kunnes hän lopulta oli lausunut sen seitsemällä eri tavalla." (Al-Bukhari)

Ubay ibn Ka'b (RAA) kertoi, että Allahin lähettiläs (SAAS) oli Ghifarin lasten lammikon lähellä, kun Gabriel (AS) tuli hänen luokseen ja sanoi: "Allah, olkoon Hän Ylistetty ja Ylhäinen, on määrännyt sinua lausumaan Koraanin kansallesi yhdellä lausuntatavalla." Tämän jälkeen Profeetta (SAAS) sanoi: "Pyydän Allahilta armahdusta ja anteeksiantoa. Minun kansani ei ole kykenevä tekemään sitä." Gabriel (AS) tuli sitten toisen kerran ja sanoi: "Allah on määrännyt sinua, että sinun tulisi lausua Koraania kansallesi kahdella lausuntatavalla." Tämän jälkeen Profeetta (SAAS) sanoi uudelleen: "Etsin armahdusta ja anteeksiantoa Allahilta, minun kansani ei tule olemaan kykenevä tekemään niin." Gabriel (AS) tuli kolmannen kerran ja sanoi: "Allah on määrännyt sinua lausumaan Koraania kansallesi kolmella lausuntatavalla." Tämän jälkeen hän (SAAS) sanoi: "Etsin armahdusta ja anteeksiantoa Allahilta, minun kansani ei tule olemaan kykenevä tekemään sitä." Hän tuli sitten hänen luokseen neljännen kerran ja sanoi: "Allah on määrännyt sinua lausumaan Koraania kansallesi seitsemällä lausuntatavalla, ja millä tahansa lausuntatavalla he lausuisivat, he olisivat oikeassa." (An-Nasaa‘ee)

On yleisesti tunnettua, että päivittäisissä rukouksissa vaaditaan Koraanin lausumista. Täten useat sadat kumppanit (RAA) kuulivat toistuvasti katkelmia ilmoituksesta, opettelivat ne ulkoa ja käyttivät niitä rukouksessa. Ibn Mas'ud (RAA) (k. 33 AH) oli ensimmäinen mies Profeetan (SAAS) jälkeen, joka lausui Koraania julkisesti Mekassa. Uskottomat hakkasivat hänet tästä syystä. Tämä osoittaa, että jo hyvin aikaisessa islamin vaiheessa kumppanit (RAA) lausuivat ilmoitusta ulkomuistista. Profeetta (SAAS) kuunteli mielellään kumppaneittensa (RAA) Koraanin lausumista. Profeetta (SAAS) pyysi 'Abdullah ibn Mas'udia (RAA) lausumaan Koraania, ja tämä aloitti lausumaan Naisten suuraa (än-Nisää‘). Kun hän pääsi jakeeseen (merkityksen selitys): "Kuinka sitten (tulee olemaan), kun Me tuomme joka kansakunnasta todistajan ja Me tuomme sinut (oi Muhammad (SAAS)) todistajaksi näitä ihmisiä vastaan?" (Koraani 4:41), Profeetta (SAAS) sanoi: "Pysähdy", ja hänen silmänsä vuodattivat kyyneleitä.


Koraanin käsikirjoitusten tallentaminen

Profeetta (SAAS) lausui kunkin vastaanotetun jakeen, ja hän tunnisti sen paikan muihin jakeisiin ja suuriin (Koraanin lukua kutsutaan suuraksi) verrattuna. Profeetan (SAAS) valitsemat kirjurit kirjoittivat jakeet mihin tahansa sopivaan materiaaliin - puiden lehtiin, puun palasiin, pergamentille tai nahkaan, litteille kiville sekä eläinten lapaluille. Kirjureihin kuuluivat esimerkiksi 'Ali ibn Abi Talib (RAA), Mu'awiya ibn Abi Sufyan (RAA), Ubay ibn Ka'b (RAA) (k. 29 AH), Zaid ibn Thabit (RAA)…

Osa kumppaneista (RAA) tallensi Koraanin omaan käyttöönsä. Lisäksi useat sadat kumppanit (RAA) opettelivat Koraanin ulkoa.

Tämä osoittaa, että sen lisäksi että Profeetta (SAAS) ja kumppanit (RAA) opettelivat Koraanin ulkoa, siitä oli myös kirjoitettuja tallenteita tulevia sukupolvia varten.


2. Abu Bakrin (RAA) kalifaatin aikana (632-634 jKr.)

'Umar ibn al-Khattab (RAA) suostutteli Abu Bakria (RAA) säilyttämään ja kokoamaan Koraanin. Tämä saatiin aikaan Yamamahin taistelun (12 AH) jälkeen, jossa kuoli useita (70) kumppaneita, jotka osasivat Koraanin ulkoa.

Abu Bakr (RAA) uskoi tämän mahtavan luottamustehtävän Zaid ibn Thabitille (RAA), jonka tuli kerätä Koraani yhteen kirjaan. Zaid ibn Thabit (RAA) oli yksi Profeetan (SAAS) virallisista kirjureista, ja hän oli ollut läsnä, kun Profeetta (SAAS) lausui Koraanin viimeisen kerran ennen kuolemaansa.

Zaid ibn Thabit (RAA) seurasi tiukkoja sääntöjä Koraanin keräämisessä. Vaikka hän osasi Koraanin ulkoa, hän seurasi näitä sääntöjä ollakseen erittäin varovainen kootessaan Koraania.

  1. Zaid ibn Thabit (RAA) otti vain jakeita, joita ei ollut kumottu.
  2. Valitun tekstin tuli olla kahden todistajan varmentamaa, että se oli ollut todella Profeetan (SAAS) sanelemaa ja että se oli kirjoitettu muistiin hänen läsnäollessaan.
  3. Sen piti olla yhdellä niistä seitsemästä lukutavasta, joilla Koraani ilmoitettiin.

Tämä Koraanin käsikirjoitus pysyi Abu Bakrin (RAA) hallussa hänen kuolemaansa saakka (13 AH). Sitten se oli 'Umarin (RAA) hallussa hänen hallintonsa aikana, aina hänen elämänsä loppuun saakka (23 AH). Sen jälkeen Hafsa (RAA) (k. 45 AH), 'Umarin (RAA) tytär, joka oli yksi Profeetan (SAAS) vaimoista, piti sitä hallussaan.

Jotkut Profeetan (SAAS) kumppaneista tallensivat Koraanin omaan käyttöönsä, esimerkiksi 'Ali ibn Abi Talib (RAA), ibn 'Abbaas (RAA), 'Abdullah ibn Mas'ud (RAA) ja Ubayy bin Ka'b (RAA). Näissä kopioissa saattoi olla kumottuja jakeita, koska niiden kumoaminen ei ollut tullut heidän tietoonsa. Samoin ne saattoivat olla epätäydellisiä. Täten ne eivät olleet verrattavissa Abu Bakrin (RAA) keräämään Koraaniin. Todisteena tästä voidaan antaa Zaid ibn Thabitin (RAA) kertomus, että hän löysi viimeiset Katumuksen suuran (ät-Täubä) jakeet Abi Khuzaima al-Ansarilta (RAA), eikä hän löytänyt niitä keneltäkään muulta: "Totisesti, teille on tullut Lähettiläs (Muhammad (SAAS)) teidän omasta keskuudestanne (jonka tunnette hyvin). Se tekee hänet surulliseksi, että te kärsisitte mitään vahinkoa tai vaikeuksia. Hän (Muhammad (SAAS)) on huolestunut teistä (jotta tulisitte oikeanlaisesti ohjatuiksi, katuisitte Allahille, ja pyytäisitte Häntä antamaan anteeksi teidän syntinne, jotta pääsisitte Paratiisiin ja pelastuisitte Helvetin tulen rangaistukselta); uskoville (hän (SAAS) on) täynnä myötätuntoa, hellä ja armollinen. Mutta jos he kääntyvät pois, sano (oi Muhammad (SAAS)): Allah on riittävä minulle. Kenelläkään muulla ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin Hänellä, Häneen minä luotan ja Hän on mahtavan Valtaistuimen Herra." (Koraani 9:128-129)

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei näitä jakeita olisi opeteltu ulkoa, mutta niiden tuli myös olla kirjoitettu muistiin Profeetan (SAAS) läsnäollessa. Tämä johtui Abu Bakrin (RAA), 'Umarin (RAA) ja Zaid ibn Thabitin (RAA) äärimmäisestä varovaisuudesta.


3. 'Uthmanin (RAA) kalifaatin aikana (644-656 jKr.)

Islamin leviäminen Arabian niemimaan ulkopuolelle aiheutti uuden kriisin, joka tuli esiin ensimmäistä kertaa 'Uthman ibn 'Affaanin (RAA) hallinnon aikana. Islamilainen valtio levisi valtavasti ja Koraanin lausujat menivät eri alueille eri lausuntatapojen kanssa, joten eroavaisuudet Koraanin lausunnassa tulivat ilmeiseksi. Näiden alueiden ihmiset eivät ymmärtäneet, että Koraania voi lukea seitsemällä eri tavalla, ja tämä aiheutti ongelmia. Hudhaifa ibn al-Yaman (RAA) valitti, että ryhmät armeijassa kiistelivät tietyistä Koraanin katkelmista ja kehotti 'Uthmania (RAA) lopettamaan sen. Yhtenäisyys oli vaarassa. Anas ibn Malikin (RAA) mukaan: "Syyrian ja Irakin ihmiset olivat sotaretkellä valloittaakseen Armenian ja Azerbaidzhanin. Hudhaifa ibn al-Yaman (RAA), joka pelkäsi Koraanin lausunnan eroavaisuutta (Shäämin ja Irakin ihmisten välillä), tuli 'Uthman ibn 'Affaanin (RAA) luokse ja sanoi, 'Oi uskollisten komentaja! Pelasta kansakunta ennen kuin he ovat eri mieltä Kirjasta (Koraani) kuten juutalaiset ja nasaretilaiset olivat ennen (heitä).'" Joten 'Uthman (RAA) lähetti viestin Hafsalle (RAA) sanoen: "Lähetä meille Koraanin käsikirjoitus, jotta voimme tehdä Koraanista täydellisiä kopioita ja palauttaa käsikirjoituksen sinulle." Hafsa (RAA) lähetti sen 'Uthmanille (RAA) ja tämä nimitti etevien miesten neuvoston tähän työhön. Sen jäsenet olivat Zaid (RAA), ibn Zubair (RAA), Sa'id ibn al-'As (RAA) ja 'Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham (RAA). 'Uthman (RAA) kysyi: "Kuka on paras kopioija?" Hänelle sanottiin: "Allahin lähettilään (SAAS) kirjuri, nimeltään Zaid ibn Thabit (RAA)." Sitten hän kysyi: "Kuka on kielellisesti taitavin?" Vastaus kuului: "Sa'id ibn al-'As (RAA)." "Siinä tapauksessa antakaa Sa'idin (RAA) sanella ja Zaidin (RAA) kirjoittaa", sanoi 'Uthman (RAA). Hän neuvoi neuvoston kolmea qoraish-jäsentä edelleen: "Jos olette jostain eri mieltä Zaidin (RAA) kanssa, seuratkaa qoraishin murretta, sillä Koraani ilmoitettiin (ensin) heidän kielellään." Käsikirjoituksesta kirjoitettiin täydelliset yleisesti arvostetut kopiot, jotka lähetettiin kaikille alueille.

Koraanin seitsemästä lukutavasta valittiin yksi (qoraishin murre), ja kopiot kirjoitettiin tällä murteella. 'Uthman (RAA) kysyi muiden kumppaneiden neuvoa, ja he kaikki hyväksyivät ajatuksen yhteisön yhdistämisestä yhdellä tekstillä erinomaisena. Muut luentatavat jätettiin pois, koska ne eivät olleet pakollisia ja oli riittävää tietää vain yksi lukutapa. Lisäksi 'Uthmanin (RAA) aikana arabit olivat jo yleisesti tottuneet qoraishin murteeseen.

Ibn al-Qayyim rahimähullaah on esittänyt vertauksen: Talolla voi olla useita eri teitä, jotka johtavat sen luokse. Jos hallitsijan mielestä kaikkien näiden teiden käyttö aiheuttaa ristiriitoja ja hämmennystä, silloin hän saattaa päättää, että vain yhden tien käyttäminen on sallittua kieltäen muiden teiden käytön. Hän ei tällä päätöksellä poista muita teitä sinällään, sillä ne voivat siltikin johtaa talon luokse, hän ainoastaan kieltää niiden käytön.

Kun useita kopioita oli kirjoitettu, 'Uthman (RAA) palautti alkuperäisen käsikirjoituksen Hafsalle (RAA). 'Uthman (RAA) lähetti yhden kopion jokaiseen muslimimaakuntaan ja määräsi kaiken muun Koraanimateriaalin poltettavaksi, olipa se osittaisia tai kokonaisia käsikirjoituksia. Muut kopiot poltettiin, ettei tapausta tuntematon henkilö olisi saanut käsiinsä jotain Koraanin kopiota jollain muulla kuin qoraishi-murteella, ja ettei eripura puhkeaisi uudelleen uusien muslimien joukossa. Zaidin (RAA) on kerrottu sanoneen: "Näin Muhammadin (SAAS) kumppaneiden kulkevan ympäriinsä sanoen: 'Kautta Allahin, 'Uthman on tehnyt hyvin! Kautta Allahin, 'Uthman on tehnyt hyvin!'" (Nisaburi)

Ibn Abi Dawud kertoo Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqqasin (RAA) todistaneen: "Näin ihmisten kokoontuvan suurin joukoin 'Uthmanin (RAA) määräämään kopioiden polttoon, eikä yksikään puhunut häntä vastaan." 'Ali (RAA) kommentoi: "Jos minä olisin ollut komennossa 'Uthmanin (RAA) sijaan, olisin tehnyt saman." (Zarkasi)

Täten Abu Bakr (RAA) kokosi Koraanin yhdeksi kopioksi lukuisista kirjoitetuista materiaaleista, jotka oli kirjoitettu Profeetan (SAAS) läsnäollessa, ja myös opeteltu ulkoa. Tästä Koraanista jätettiin pois kumotut jakeet ja siinä säilytettiin kaikki seitsemän erilaista lukutapaa. Sen sijaan 'Uthman (RAA) valmisti useita kopioita tästä käsikirjoituksesta ja lähetti ne lukuisiin eri paikkoihin islamilaisessa valtakunnassa. Hän säilytti ainoastaan yhden lukutavan ja jätti muut lukutavat pois, jotta muslimit yhdistyisivät, kun Koraania luetaan vain yhdellä lukutavalla.

Kaksi näistä 'Uthmanin (RAA) teettämistä kopioista on olemassa vielä tänäkin päivänä, yksi Istanbulissa ja toinen Taskentissa. Mikäli joku on halukas, hän voi verrata mitä tahansa painettua Jalon Koraanin tekstiä näiden kahden kopion kanssa. Hän ei tule löytämään mitään eroavaisuutta. Kuinka kukaan edes olettaisi mitään ristiriitoja, kun useat miljoonat ihmiset ovat osanneet sen ulkoa jokaisessa sukupolvessa aina Profeetan (SAAS) ajoista lähtien meidän aikaamme! Jos joku muuttaisi edes tavun alkuperäisestä Koraanin tekstistä, nämä huffäädh (ihmiset, jotka osaavat Koraanin ulkoa) paljastaisivat virheen hetkessä. Viime vuosisadalla Institute of Munich University (Münchenin yliopiston instituutti) Saksassa kokosi 42 000 Koraanin kopiota, joiden joukossa oli käsin kirjoitettuja ja painettuja tekstejä jokaiselta aikakaudelta ja eri puolilta islamilaista maailmaa. Tutkimusta näiden tekstien parissa tehtiin puoli vuosisataa, minkä päätteeksi tutkijat antoivat lopputuloksen; kopiointivirheitä lukuun ottamatta näiden 42 000 kopion teksteissä ei ollut ristiriitaisuuksia, vaikka ne olivat ajanjaksolta 1.-14. vuosisataa higran jälkeen ja eri puolilta maailmaa. Tämä instituutti valitettavasti paloi Saksan pommituksissa toisen maailmansodan aikana, mutta sen tutkimustulokset säästyivät. Toinen huomionarvoinen asia on se, että kieli, jolla Koraani ilmoitettiin, on elävä kieli meidänkin aikanamme. Se on nykyäänkin noin sadan miljoonan ihmisen äidinkieli aina Irakista Marokkoon. Jopa muualla maailmassa (ei-arabien keskuudessa) sadat tuhannet ihmiset opiskelevat ja opettavat tätä kieltä.


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle