Hädiithin luokitus: Viite tietyn lähteen mukaan

Seuraavat ähäädiithien päätyypit ovat tärkeitä:

  Märfuu' – "ylevä": Kertomus Profeetalta (SAAS), jonka kertoja (oli hän sitten kumppani, seuraaja tai muu) sanoo: "Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi…" Esimerkiksi Sahiih al-Bukharin ensimmäinen hädiith kuuluu näin: Al-Bukhari rahimähullaah – al-Humaidi 'Abdullah ibn az-Zubair rahimähullaah – Sufyan rahimähullaah – Yahya ibn Sa'id al-Ansari rahimähullaah – Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi rahimähullaah – 'Alqama ibn Waqqas al-Laithi rahimähullaah, joka sanoi: Kuulin 'Umar ibn al-Khattabin (RAA) sanoneen hän ollessaan puhujakorokkeella: "Kuulin Allahin lähettilään (SAAS) sanovan: 'Tekojen palkkio riippuu niiden aikomuksesta, ja jokainen henkilö saa palkkionsa sen mukaan, mitä hän on aikonut; joten hän, joka muutti maallisen hyödyn vuoksi tai mennäkseen naimisiin naisen kanssa, hänen muuttonsa oli sille, minkä vuoksi hän muutti.'"

  Mäuqoof – "pysähtynyt": Vain kumppanin kertomus eli hänen oma selostuksensa; esimerkiksi al-Bukhari kertoo kirjassaan Sahiih, Perinnön kirjassa (Kitääb-ul-Färaa‘id), että Abu Bakr (RAA), ibn 'Abbaas (RAA) ja ibn az-Zubair (RAA) sanoivat: "Isoisää kohdellaan kuten isää." Pitäisi huomioida, että jotkut ilmaisut joita kumppanit käyttivät yleisesti, tekee hädiithistä, vaikka se olisikin päällisin puolin katsottuna mäuqoof, käytännöllisesti katsoen märfuu'n, esimerkiksi seuraava:

  "Meitä määrättiin…"
  "Meitä kiellettiin…"
  "Meillä oli tapana…"
  "Meillä oli tapana sanoa/tehdä…kun Allahin lähettiläs (SAAS) oli keskuudessamme."
  "Meillä ei ollut tapana välittää siitä ja siitä…"
  "Oli tapana sanoa…"
  "Kuuluu Sunnaan…"
  "Se ilmoitettiin seuraavanlaisissa olosuhteissa…", puhuttaessa Koraanin jakeesta.

  Mäqtoo' – "katkennut": Seuraajan kertomus, esimerkiksi Muslim kertoo Sahiih–kirjansa johdannossa, että ibn Sirin (k. 110 AH) rahimähullaah sanoi: "Tämä tieto (hädiith) on uskonto, joten olkaa varovaisia keneltä otatte uskontonne."

  Mursäl – "kiireinen": Linkki seuraajan ja Profeetan (SAAS) väliltä puuttuu, esimerkiksi kun seuraaja sanoo: "Profeetta sanoi…"

Kunkin edellä mainitun hädiith-tyypin luotettavuus riippuu muista tekijöistä, kuten kertojien luotettavuudesta, ketjun luonteesta heidän keskuudessaan ja niin edelleen. Kuitenkin yllä mainittu jaottelu on erittäin hyödyllinen, sillä sen kautta Profeetan (SAAS) sanomiset voidaan erottaa välittömästi kumppaneiden ja seuraajien sanomisista; tämä auttaa varsinkin oikeustieteen (fiqh) asioista keskusteltaessa.

Imaami Malikin rahimähullaah Muwätta‘, yksi aikaisista hädiith–kokoelmista, sisältää suhteessa saman määrän mäqtoo' ja mursäl ähäädiithejä. Abu Bakr al-Abharin (k. 375 AH) rahimähullaah mukaan, äl-Muwätta‘ sisältää seuraavanlaisia ähäädiithejä:

600 märfuu' hädiith
613 mäuqoof hädiith
285 mäqtoo' hädiithiä, ja
228 mursäl hädiithiä; yhteensä 1726 hädiithiä.

Muissa kokoelmissa, kuten ibn Abi Shaibahin (k. 235 AH) rahimähullaah Musannäfissä, 'Abd al-Razzaqin (k. 211 AH) rahimähullaah Musannäfissä, ja ibn Jaririn (k. 310 AH) rahimähullaah, ibn Abi Hatimin (k. 327 AH) rahimähullaah ja ibn al-Mundhirin (k. 319 AH) rahimähullaah Täfääsiireissä, on suhteellisesti enemmän mäuqoof ja mäqtoo' ähäädiithejä.

Tieteellisten kanavien kautta vahvistetulla Sunnalla on tärkeä merkitys islamilaisessa laissa. Ähäädiithien oppineet tietävät niiden kertojien ketjun ja kertojien taustansa. Siitä sai alkunsa uusi tiedon haara, joka käsittelee jokaisen ähäädiithejä kertoneiden henkilöiden elämänkertoja aina kumppaneista nykypäivään saakka. Ähäädiithien oikeellisuus on riippuvainen ainoastaan siitä, onko se yhtäpitävä Koraanin kanssa. Niiden luokitus taas on riippuvainen kertojien ketjun luotettavuudesta. Se, mikä tekee ähäädiithien luotettavuudesta vielä enemmän huolenpidon kohteen, on profeetta Muhammadin (SAAS) ikuinen käsky, jonka mukaan muslimien tulee olla varovaisia kertoessaan ähäädiithejä häneltä. 'Abdullah ibn 'Amr (RAA) kertoi, että Profeetta (SAAS) sanoi: "Välittäkää (opetukseni) ihmisille, vaikka se olisi yksi lause, ja kertokaa muille Israelin lasten tarinoita (jotka on opetettu teille), sillä sen tekeminen ei ole syntistä. Jokainen, joka kertoo valheen minusta tarkoituksellisesti, tulee varmasti ottamaan paikkansa (Helvetin) tulesta." (Al-Bukhari)

Tämä Profeetan (SAAS) antama varoitus oli riittävä kumppaneille, jotta he olivat erittäin huolellisia kertoessaan kertomuksia Profeetalta (SAAS). Ähäädiithien muslimioppineet ovat ponnistelleet paljon ja nähneet paljon vaivaa säilyttääkseen Profeetan (SAAS) perimätiedon täsmällisyyden. Täten näemme, että oppineiden ponnistelu turvaa Sunnaa (heidän sääntöjään kutsutaan ähäädiithien tieteeksi), ja mikäli heikkoja tai väärennettyjä ähäädiithejä ilmaantuu, he osoittavat ne, jotta ihmiset osaisivat varoa niitä. Sen sijaan Koraani ei tarvitse oppineita varjelemaan sitä, sillä Allah itse suojelee sitä.

Muhammadin (SAAS) kumppaneista eniten ähäädiithejä ovat kertoneet:

Abu Huraira (RAA), joka kertoi 5374 hädiithiä.
Ibn 'Umar (RAA), joka kertoi 2630 hädiithiä.
Anas ibn Malik (RAA) (k. 91 AH), joka kertoi 2286 hädiithiä.
'Aisha (RAA), joka kertoi 2210 hädiithiä.
Ibn 'Abbaas (RAA) (k. 68 AH), joka kertoi 1660 hädiithiä.
Jabir ibn 'Abdullah (RAA), joka kertoi 1540 hädiithiä.


Milloin hädiith on luotettava?

Mikäli hädiithin kaikki kertojien ketjussa olevat henkilöt täyttävät seuraavat ehdot, hädiith luokitellaan erittäin luotettavaksi.

 1. Kaikki kertojat tunnetaan totuudellisina.
 2. Kaikilla kertojilla on hyvä muisti tai he ovat kirjoittaneet hädiithin muistiin.
 3. Jokaisen on täytynyt tavata henkilö, jolta hän kertoo hädiithin.

Kaikkein luotettavin hädiith-kokoelma on Sahiih al-Bukhari ja seuraavaksi luotettavin on Sahiih Muslim. Hädiith-kirjat on nimetty niiden kokoajien mukaan; esimerkiksi Sahiih al-Bukhari on imaami al-Bukharin rahimähullaah erittäin luotettava hädiith-kokoelma.

Kaikkein tunnetuimmat hädiith-kirjat ovat nimeltään "Kuusi erittäin luotettavaa" (äs-Sehääh-us-Sittä):

 1. imaami al-Bukharin (194-256 AH) Sahiih al-Bukhari, jossa on 2761 hädiithiä (jos ei lasketa toistettuja ähäädiithejä)
 2. imaami Muslimin (206-261 AH) Sahiih Muslim
 3. imaami Abu Dawudin (202-275 AH) Sunän Abu Dawud
 4. imaami at-Tirmidhin (209-279 AH) Sunän at-Tirmidhi
 5. imaami an-Nasaa‘een (215-303 AH) Sunän an-Nasaa‘ee
 6. imaami ibn Maajan (207-275 AH) Sunän ibn Maaja

Vanhin meidän päiviimme säilynyt hädiith-kokoelma on imaami Malikin (93-179 AH) Muwätta‘ ja suurin hädiith-kokoelma on imaami Ahmadin (164-241 AH) Musnäd.


Milloin hädiith on heikko?

Mikäli jonkun kertojien ketjussa olevista henkilöistä tiedetään omanneen jonkun seuraavista vioista, hädiith luokitellaan heikoksi.

 1. Jos tiedetään, että joku oli valehtelija.
 2. Jos tiedetään, että jollakin oli huono muisti.
 3. Jos jostakin tiedetään, ettei hän ole tavannut henkilöä, jolta hänen pitäisi kertoa hädiith.

Yksi tärkeimmistä asioista islamissa on uudistusten välttäminen uskonnossa. Koska vain Allahilla ja Hänen lähettiläällään (SAAS) on oikeus säätää lakeja islamin shärii'ään (lakiin), pitää jokainen uskontoon tehty uudistus hylätä.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Mutta jos he eivät vastaa sinulle, tiedä sitten, että he seuraavat vain omia halujaan. Kukapa olisi mennyt enemmän harhaan kuin hän, joka seuraa omia halujaan, ilman johdatusta Allahilta? Totisesti, Allah ei johdata väärintekijöitä." (Koraani 28:50)

Profeetta (SAAS) sanoi: "Varoitan teitä uusista keksinnöistä (uskonnossa), ja jokainen uusi keksintö on uudistus, ja jokainen uudistus on harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin." (An-Nasaa‘ee)

On joitakin muslimeja, joiden käyttäytyminen eroaa Koraanin ja Sunnan opetuksista. Tämä johtuu siitä, että (yksi tai useampi alla mainituista):

  He jättävät Koraanin ja Sunnan, tai toisen niistä, huomiotta ja seuraavat vain omia turhia mielihalujaan!

  He väittävät seuraavansa Koraania ja Sunnaa tai toista niistä, mutta todellisuudessa he soveltavat vain niitä asioita, jotka sopivat heidän mielitekoihinsa ja joista heille on hyötyä, ja he jättävät tekemättä sen, mikä ei sovi heille!

  He tekevät oppineiden työn, Koraanin ja Sunnan selittämisen tarpeettomaksi, ja tyytyvät omiin selityksiinsä ja uudistuksiin!

  He ymmärtävät Koraanin ja Sunnan, kuten ne tulisi ymmärtää, mutta eivät sovella tätä tietoa käytännön elämäänsä. Kuitenkin he nauttivat siitä, että he soveltavat sitä muihin ihmisiin!

Siksi on tärkeää mainita eräs ajatus: "Ihmiset tunnetaan totuudesta, eikä totuutta ihmisistä." Joten hänestä, joka soveltaa totuutta itseensä ja omaan elämäänsä, me sanomme: "Kuinka hyvä ihminen hän onkaan!" Sen sijaan hänestä, joka väittää omaavansa totuuden, mutta ei sovella sitä itseensä, me sanomme: "Miesparka, parantakoon ja johdattakoon Allah häntä!"

Ei ole viisasta tuomita totuutta ihmisten mukaan. Sen sijaan, että uskonto tuomittaisiin sen seuraajien perusteella, sitä pitäisi arvioida sen kirjoitusten perusteella. Asian selventämiseksi annamme erään esimerkin. Luokassa on joitakin oppilaita, jotka ovat laiskoja, velttoja ja toimettomia, kun taas muut ovat työteliäitä, uutteria ja hellittämättömiä. Joten onko loogista, että ahkerat oppilaat hylkäävät opettajan ja opetukset sen vuoksi, että on olemassa saamattomia oppilaita, tai jopa epäilevät opetuksen luotettavuutta tai aliarvioivat sitä samasta syystä! Joten voimme kuvitella, että tämä elämä on tuo luokkahuone, ja kaikki ihmiset ovat sen opiskelijoita - heidän joukossaan on hyviä ja huonoja. Silloin emme voi paeta koetta, jonka Allah on asettanut luoduilleen sanomalla: "Oi Allah! Katso nyt näitä ihmisiä, kuinka he käyttäytyvät, entäpä toiset, millaisia he ovat!" Tällaista tekosyytä ei tulla hyväksymään, sillä Allah kysyy jokaiselta vain hänen omista teoistaan; keneltäkään ei tulla kysymään toisista eikä heidän käyttäytymisestään. Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Sano: 'Etsisinkö muuta herraa kuin Allahia, vaikka Hän on kaikkien asioiden Herra? Yksikään henkilö ei ansaitse yhtään (syntiä) paitsi (ainoastaan) itseään vastaan, eikä yksikään taakan kantaja tule kantamaan toisen taakkaa. Sitten Herranne luokse on teidän paluunne, joten Hän tulee kertomaan teille missä te olette olleet eri mieltä.' Se on Hän, joka on tehnyt teidät sukupolviksi, jotka tulevat sukupolvien jälkeen, korvaten toinen toisensa maassa. Hän on nostanut teidät arvoasemissa, jotkut toisten yläpuolelle, että Hän saattaisi koetella teitä siinä, mitä Hän on antanut teille. Varmasti sinun Herrasi on Nopea rangaistuksessa, ja epäilemättä Hän on Anteeksiantava, Armahtava." (Koraani 6:164-165)

Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Jokainen, joka menee oikeaan, sitten hän menee oikeaan vain omaksi hyödykseen. Jokainen, joka menee harhaan, sitten hän menee harhaan omaksi häviökseen. Yksikään kuorman painama ei voi kantaa toisen kuormaa. Emmekä Me koskaan rankaise ennen kuin Me olemme lähettäneet lähettilään (antamaan varoituksen)." (Koraani 17:15)

Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Todellakin, Allahin lähettiläässä (Muhammad (SAAS)) teillä on hyvä esikuva hänelle, joka toivoo (tapaamista) Allahin (kanssa) ja Viimeistä Päivää, sekä muistaa Allahia paljon." (Koraani 33:21)

Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Olen jättänyt jälkeeni kaksi asiaa, jos pidätte niistä kiinni, ette koskaan mene harhaan. Ne ovat Allahin Kirja ja minun Sunnani." (Al-Haakim)

Hän (SAAS) sanoi myös: "Ei ole mitään, mikä vie teidät lähemmäs Paratiisia kuin se, mitä olen ilmaissut teille, eikä ole mitään, mikä vie teidät lähemmäs Helvettiä kuin se, mistä olen teitä varoittanut." (Musnäd ash-Shafi'i). Joten Profeetta (SAAS) täytti täydellisesti sen luottamuksen, jonka Allah oli asettanut hänelle.


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle