Allahin lähettilään (SAAS) kumppaneitten vähätteleminen islamin heikentämiseksi

Tämä kappale on muokattu tiivistelmä sheikki 'Abd al-Muhsin al-'Abbaadin artikkelista "the creed of Ahl-us-Sunnah wal-Jamaa'ah concerning as-Sahaabah" (ähl-us-Sunnä wäl-gämää'än usko äs-sahääbää koskien).

Todellakin kumppanit (RAA) välittivät Allahin lähettiläältä (SAAS) sen johdatuksen, minkä kanssa hänet oli lähetetty, täydellisessä muodossa. He tulevat saamaan parhaimmat palkkiot, koska he olivat Allahin lähettilään (SAAS) kumppaneita, he taistelivat (gihääd) hänen rinnallaan, ja he tekivät jalon teon levittäessään islamia.

Meidän tulee ymmärtää yksi asia: noiden valittujen ja erityisten ihmisten halventaminen on tosiasiassa uskonnon halventamista. Tämä johtuu siitä, että uskonto välitettiin seuraaville sukupolville juuri heidän kauttaan.

Kaikki Allahin lähettilään (SAAS) kumppanit ovat luotettavia perustuen Allahin todistukseen ja ylistykseen, samoin kuin Hänen lähettiläänsä (SAAS) ylistykseen. An-Nawawi rahimähullaah sanoi kirjassa ät-Täqriib, jonka as-Suyuute selitti kirjassa Tädriib är-Raawii: "Kaikki kumppanit ovat luotettavia – ne, jotka osallistuivat fitäniin (heidän keskinäiseen sotaansa), ja muut – oppineiden konsensuksen mukaan." Al-Haafidh ibn Hajar rahimähullaah sanoi kirjassa äl-Isaabä: "Ähl-us-Sunnä ovat yksimielisiä siitä, että heistä (äs-sahääbä) kaikki ovat luotettavia, eikä kukaan vastusta tätä, paitsi jotkut harhaan johdetut ihmiset uudistajista."

Äl-khateeb al-Baghdaadi sanoi kirjassaan äl-Kifääjä: "Yhdenkään hädiithin, jolla on kertojien ketju, joka on yhdistynyt kertojasta Profeettaan (SAAS), mukaan ei tule toimia, ennen kuin sen miesten (kertojien ketjussa) luotettavuus on vahvistettu. Heidän tilansa tutkiminen on välttämätöntä, paitsi sahääbin (kumppanin) tapauksessa, joka esittää sen (tai liittää hädiithin) Profeetalta (SAAS). Tämä johtuu siitä, että kumppaneitten luotettavuus on todistettu toteen ja hyvin tunnettu Allahin todistuksesta, ja siitä, että Hän ilmoitti meille Koraanin teksteissä heidän puhtaasta tilastaan ja kuinka Hän pitää heitä muita parempina…" Sitten hän jatkaa listaamalla joitakin jakeita ja ähäädiithejä heidän hyveistään ja sanoo: "Vaikka Allah tai Hänen lähettiläänsä (SAAS) eivät olisi maininneet heitä koskien mitään näistä juuri mainituista asioista (heidän hyveistään), heidän higransa, gihäädinsä, tuen antamisensa, elämänsä ja omaisuutensa uhraaminen, heidän vanhempiensa ja lastensa tappamisen kokeminen, keskinäinen neuvomisensa uskonnon suhteen, heidän vahva uskonsa ja horjumaton varmuutensa, (kaikki tämä) edellyttäisi sen, että he ovat luotettavia ja että heidän kunniallisuuteensa ja rehellisyyteensä tulee uskoa vahvasti. Se edellyttäisi, että he ovat parhaita niistä, jotka saavat todistuksen ja vahvistuksen luotettavuudestaan kaikilta ihmisiltä, jotka tulevat heidän jälkeensä aina ja ikuisesti." Sitten hän kertoo kertomuksen, jonka kertojien ketju liittyy Abu Zur'aan, joka sanoi: "Jos näet miehen yrittämässä vähätellä ketään Allahin lähettilään (SAAS) kumppaneista, sitten tiedä hänen olevan harhaoppinen (zindiiq). Tämä johtuu siitä, että meille Allahin lähettiläs (SAAS) on tosi ja Koraani on tosi, ja ainoat, jotka toivat tämän Koraanin ja Sunnan meille, ovat Allahin lähettilään (SAAS) kumppanit. He (harhaoppiset) haluavat vain halventaa ja tehdä lopun meidän todistajistamme, niin että he voivat mitätöidä Kirjan ja Sunnan, kun taas he ovat enemmän halventamisen arvoisia, koska he ovat harhaoppisia (zänäädiqa)."

Allah (SWT) ylisti kumppaneita Mahtavassa Kirjassaan, ja Allahin lähettiläs (SAAS) ylisti heitä luotettavassa Sunnassaan, ja tämä on riittävää heille hyveeksi ja kunniaksi. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Ensimmäisiin, jotka ottivat islamin vastaan muhäägirooneistä (ne, jotka muuttivat Mekasta Medinaan) ja änsaareista (Medinan asukkaat, jotka auttoivat ja antoivat apua muhäägirooneille), ja myös niihin, jotka seurasivat heitä täsmällisesti (Uskossa), Allah on hyvin tyytyväinen, ja he ovat hyvin tyytyväisiä Häneen. Hän on valmistanut heille Puutarhoja, joiden alla joet virtaavat (Paratiisi), ja joissa he tulevat asumaan ikuisesti. Se on ylin menestys." (Koraani 9:100)

Jopa niitä kumppaneista (RAA), jotka ottivat islamin vastaan äl-Hudäibijjän sopimuksen jälkeen, ei voida verrata niihin, jotka hyväksyivät islamin aikaisemmin – vaikka kaikkia heitä on kunnioitettu Profeetan (SAAS) kumppanuudella. Mitä voidaan sitten sanoa niistä, jotka eivät saaneet kunniaa olla kumppaneita, verrattuna noihin ylempiarvoisiin yksilöihin? Todellakin heidän välillään on suuri ero! Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Eivät ne teistä, jotka kuluttivat (omaisuudestaan) ja taistelivat ennen (Mekan) valloitusta, ole samanarvoisia (kuin ne, jotka tekivät niin myöhemmin). Sellaiset ovat korkeampia arvossa, kuin ne, jotka kuluttivat ja taistelivat jälkeenpäin. Mutta kaikille Allah on luvannut parhaan (palkkion). Allah on Kaikkitietävä siitä, mitä te teette." (Koraani 57:10)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Se on Hän, joka on lähettänyt lähettiläänsä (Muhammadin (SAAS)) johdatuksen ja totuuden uskonnon (islamin) kanssa, että Hän saattaa tehdä siitä (islamista) kaikkia uskontoja ylemmän. Allah on Riittävä todistajana. Muhammad (SAAS) on Allahin lähettiläs. Ne, jotka ovat hänen kanssaan, ovat ankaria uskottomille ja armeliaita toisilleen. Näet heidän kumartuvan ja lankeavan suulleen makaamaan (rukouksessa) etsien Allahin anteliaisuutta ja (Hänen) mielihyväänsä. Heidän kasvoissaan (otsassaan) on heidän (uskonsa) merkit, jäljet suullaan makaamisesta (rukouksissa). Tämä on heidän kuvauksensa Toorassa. Mutta heidän kuvauksensa Evankeliumissa on kuin (kylvetty) siemen, joka työntää esiin versonsa, sitten tekee siitä vahvan ja muuttuu paksuksi ja seisoo suorassa vartensa varassa ilahduttaen kylväjiä, että Hän saattaa raivostuttaa epäuskovat heillä. Allah on luvannut heidän joukostaan niille, jotka uskovat [kaikki ne, jotka seuraavat islamilaista yksijumalaisuutta aina Ylösnousemuksen päivään asti] ja tekevät oikeamielisiä hyviä tekoja, anteeksiantamuksen ja mahtavan palkinnon (Paratiisin)." (Koraani 48:28-29)

Allahin sanoissa äs-sahääbää koskien "että Hän saattaa raivostuttaa epäuskovat heillä", on ankarin määräys, kovin uhkaus ja pahin varoitus niille, joita äs-sahääbä raivostuttaa, tai niille, joiden sydämissä on vihaa heitä kohtaan.

Sotasaaliin jakamista koskien Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "(Tässä saaliissa on osa myös) köyhille maastamuuttajille, jotka karkotettiin kodeistaan ja omaisuudestaan heidän etsiessään Allahin anteliaisuutta ja Hänen miellyttämistään, ja auttaessaan Allahia (auttaen Hänen uskontoaan - islamilaista yksijumalaisuutta) ja Hänen lähettilästään (Muhammadia (SAAS)). Sellaiset ovat todellakin totuudellisia (sille, mitä he sanovat). (Se on myös) niille, joilla ennen heitä oli kodit (Medinassa) ja jotka omaksuivat uskon, he rakastavat niitä, jotka muuttivat heidän luokseen, eikä heillä ole kateutta rinnassaan koskien sitä, mitä heille on annettu (bänuu an-Nadeerin saaliista), ja he antavat heille (maastamuuttajille) etusijan itseensä nähden, vaikka he olivat sen tarpeessa. Jokainen, joka on pelastettu saituudeltaan, sellaisia ovat ne, jotka tulevat olemaan menestyksekkäitä. Ne, jotka tulivat heidän jälkeensä, sanovat: 'Herramme! Anna anteeksi meille ja meidän veljillemme, jotka ovat edeltäneet meitä uskossa, äläkä laita sydämiimme mitään vihaa niitä kohtaan, jotka ovat uskoneet. Herramme! Sinä olet todellakin täynnä ystävällisyyttä, Armahtaja.'" (Koraani 59:8-10)

Ensimmäinen näistä kolmesta jakeesta suurasta äl-Häshr viittaa äl-muhäägirooneihin (äs-sahääbään, jotka muuttivat Mekasta Medinaan). Toinen jae viittaa äl-änsaareihin (äs-sahääbään, jotka asuivat Medinassa ja auttoivat sekä ottivat vastaan äl-muhäägiroon). Kolmas jae viittaa niihin, jotka tulevat äl-muhäägiroonien ja äl-änsaareiden jälkeen ja jotka pyytävät anteeksiantamusta heille ja pyytävät Häneltä, ettei Hän laita heidän sydämiinsä vihaa heitä kohtaan. Näiden kolmen ryhmän lisäksi ei ole muita, paitsi hän, joka hylkää heidät ja putoaa yhteen Paholaisen ansoista. Tämän vuoksi 'Aisha (RAA) sanoi 'Urwa ibn az-Zubairille joidenkin niiden, jotka hylkäsivät ja tulivat hylätyiksi, tilasta: "Heitä käskettiin pyytämään anteeksiantamusta Allahin lähettilään (SAAS) kumppaneille, mutta (sen sijaan) he solvasivat heitä." Imaami Muslim välitti tämän hädiithin Sahiih-kirjansa viimeisessä osassa. An-Nawawi sanoi sen selityksessään suura äl-Häshrin jakeen mainitsemisen jälkeen: "Imaami Malikilla oli tapana käyttää tätä todisteena säännökselleen, jonka mukaan hänellä, joka solvaa äs-sahääbää, ei ole oikeutta sotasaaliiseen. Tämä johtuu siitä, että Allah osoitti sen heidän jälkeensä tulevien joukosta vain niille, jotka pyytävät anteeksiantamusta heille." Ibn Kathiir sanoi tämän jakeen täfsiirissään: "Kuinka suuri onkaan säännös, jonka imaami Malik johti tästä jakeesta. Siinä är-raafideellä – hänellä, joka solvaa kumppaneita – ei ole mitään osaa sotasaaliin rikkauksiin, koska hän ei kuvaa itseään niiden ominaisuuksilla, joita Allah on ylistänyt sanoissaan: 'Herramme! Anna anteeksi meille ja meidän veljillemme, jotka ovat edeltäneet meitä uskossa, äläkä laita sydämiimme mitään vihaa niitä kohtaan, jotka ovat uskoneet. Herramme! Sinä olet todellakin täynnä ystävällisyyttä, Armahtaja.'"

Allahin lähettilään (SAAS) sanonnasta on osoitettu, että kumppanit (RAA) ovat parhaita ihmiskunnasta. Profeetta (SAAS) sanoi: "Minun sukupolveni on paras ihmiskunnasta, sitten ne, jotka tulevat heidän jälkeensä, sitten ne, jotka tulevat heidän jälkeensä." Jos yksi heistä antaisi muddin verran (kultaa) hyväntekeväisyyteen, se olisi parempi kuin koko Uhud vuori kultaa niiltä, jotka tulivat heidän jälkeensä. Al-Bukhari kertoi Sahiih-kirjassaan Abu Sa'id al-Khudrin (RAA) valtuutuksella, että Profeetta (SAAS) sanoi: "Älkää solvatko minun kumppaneitani, sillä jos joku teistä kuluttaisi (Allahin asiaan) kultaa 'Uhud (vuoren) verran, se ei olisi samanarvoinen kuin mudd (noin kaksi kolmasosaa kilosta) tai edes puoli muddia, jonka yksi heistä kuluttaisi."

Sheikh-ul-islam ibn Taymiya rahimähullaah sanoi kirjassaan äl-'Äqiidät-ul-Wääsitejjä: "Jokainen, joka tutkii ihmisten (äs-sahääbä) historiaa ymmärryksellä ja oivalluksella, ja tutkii Allahin heille suomaa anteliaisuutta, tulee tietämään varmuudella, että he ovat parhaita luoduista profeettojen jälkeen. Heidän kaltaisiaan ei ole ollut eikä tule olemaan. (Hän tulee tietämään, että) he ovat tämän (muslimien) kansan kaikkien sukupolvien parhaimmistoa, ja tämä kansa itsessään on paras ja kaikkein kunnioitettavin kaikista kansoista Allahin silmissä."

Äs-sahääbä (RAA) tulevat myös keräämään palkkioita heidän jälkeensä tulevien teoista, koska he ovat toimineet välittäjinä heidän ja Allahin lähettilään (SAAS) välillä. Tämä johtuu hänen (SAAS) sanoistaan: "Jos joku kutsuu muita seuraamaan oikeaa johdatusta, hänen palkkionsa tulee olemaan sama kuin niiden ihmisten, jotka seuraavat häntä (oikeudenmukaisuudessa), ilman että heidän palkkionsa vähenee siitä millään tavoin. Jos joku kutsuu toisia seuraamaan virheitä, hänen syntinsä on sama kuin niiden ihmisten, jotka seuraavat häntä (synnillisyydessä), ilman että heidän syntinsä vähenee siitä millään tavoin." (Muslim)


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle