Islam on Allahin todiste Hänen luotujaan vastaan, eikä kukaan pysty sammuttamaan sitä!

Allahin lähettiläs Muhammad (SAAS) täytti tehtävänsä viestin välittämisestä täydellisimmällä tavalla. Hän ohjasi ummäänsä kaikkeen hyvään ja varoitti heitä kaikesta pahasta. 'Abdullah ibn 'Amr (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Jokaisen Allahin lähettämän profeetan velvollisuus oli johdattaa kansaansa parhaaseen, mitä hän tiesi, ja varoittaa heitä siitä pahasta, minkä hän tiesi." (Muslim)

Allahin lähettiläs Muhammad (SAAS) on sanonut myös: "En ole jättänyt mitään, jolla Allah määräsi teitä, paitsi että määräsin teitä sillä, enkä mitään, jonka Allah kielsi teiltä, paitsi että kielsin teitä siitä." (Sahiih - Al-Baihaqee)

Allah (TWT) valitsi lähettiläänsä Muhammadin (SAAS) kumppaneiksi ja häneltä tiedon oppimista varten ihmiset, jotka ovat parhaita tästä kansasta, joka itse on kaikista kansoista paras. Allah (SWT) kunnioitti heitä antamalla heidän olla Profeettansa (SAAS) seuralaisia. Hän (TWT) suosi heitä tässä maallisessa elämässä antamalla heille mahdollisuuden nähdä Lähettiläänsä (SAAS) ja kuulla hänen puheensa suoraan häneltä, ja he ovat niitä, jotka välittivät tämän islamin uskonnon muille. Tämä on Allahin suosio, jonka Hän antaa kenelle Hän haluaa, ja Allah omistaa suurimman anteliaisuuden.

Kuitenkin Allah (SWT) koettelee palvelijoitaan paholaisilla ihmiskunnasta ja ginneistä erottaakseen hyvät pahoista. Niinpä kautta historian uudistajat ja epäuskovat ovat kiistelleet hyödyttömillä ja väärillä väitteillä tarkoituksenaan heikentää totuutta niillä. Allah sanoo (merkityksen selitys): "Niin Me olemme nimittäneet joka profeetalle vihollisia - saatanoita ihmiskunnasta ja ginneistä, innoittaen toinen toistaan kauniilla puheilla harhautukseksi. Jos sinun Herrasi olisi niin halunnut, he eivät olisi tehneet sitä; joten jättäkää heidät rauhaan sepitelmiensä pariin. (Tämä on siksi), että niiden sydämet, jotka eivät usko Tuonpuoleiseen, kääntyisivät sellaiseen (petokseen), ja että he pysyisivät tyytyväisinä siinä, ja että he voisivat tehdä sitä, mitä ovat tekemässä (kaikenlaisia syntejä ja pahoja tekoja)." (Koraani 6:112-113)

Riippumatta siitä kuinka paljon valheellisuuden seuraajat pyrkivät vääristämään ähl-us-Sunnä wäl-gämää'än tietä, totuuden ihmiset silti seuraavat oikeamielisten edeltäjiensä (äs-säläf-us-saalih) tietä. He paljastavat uudistusten ihmisten valheellisuuden perustamalla todisteensa Allahin lähettiläs Muhammadin (SAAS) Sunnaan. Ibrahim ibn 'Abdurrahman al-'Udhri (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Jokaisena perättäisenä vuosisatana luotettavat oppineet kantaisivat tätä tietoa. He korjaisivat ekstremistien vääristykset, väärentäjien väärennökset ja tietämättömien tulkinnat." (Al-Baihaqee)

Täten tulisi ymmärtää joidenkin ihmisten väitteen, ettei Sunnaan voi luottaa, koska valheellisuuden seuraajat pyrkivät vääristämään sitä, ja että on riittävää seurata ainoastaan Koraania, olevan perusteeton ja arvoton. "Tämä (väite) on joidenkin harhaoppisten ja harhaan johdettujen ihmisten mielipide niin menneisyydessä kuin nykyaikanakin. Nykyaikana tämän mielipiteen ilmaisijoiden joukkoon kuuluvat Saaleh Abu Bakr kirjassaan äl-Ädwää‘ äl-Qur‘aanijjä; Hussain Ahmad Ameen kirjassa Däliil äl-Muslim äl-Häziin; Ahmad Ameen kirjassa Fägr äl-Islääm; 'Abdullah al-Na'eem kirjassa Nähwä Tätwiir äl-Täshrii' äl-Isläämi; Sa'id al-'Ashmaawi kirjassa Häqiiqat äl-Higääb; Saaleh al-Wardaani harhaanjohtavassa kirjassaan Rihläti min äl-Sunna ilä äsh-Shii'ä; 'Abd al-Jawaad Yaaseen kirjassa äs-Sultä fi'l-Islääm; Nasr Abu Zaid kirjassa Imääm ash-Shafi'i; Zakariya 'Abbaas Dawud kirjassa Tä‘ämmuläät fil-Hädiith; Hawlat Nahr kirjassa Diraasäät Muhammadijjä; Maurice Bucaille kirjassa Diraasät äl-Kutub äl-Muqaddisä; Murtada al-'Askar kirjassa Khamsuun wä Mi‘ä Sahääbi Mukhtäläq; tohtori Mustafa Mahmood kirjassa Mäqaaläät 'än äsh-Shäfää'ä.

Me sanomme: On totta, että oli väärentäjiä ja valehtelijoita, jotka sepittivät sanoja ja liittivät ne Allahin lähettilääseen (SAAS), mutta asia ei ole kuitenkaan aivan niin yksinkertainen, kuten jotkut epäilijät kuvittelivat levittäen epäilyksiä muiden keskuuteen. He ovat tietämättömiä niistä tosiasioista, miten muslimit pitivät huolta Sunnasta. Väärentäjien ohella oli hyvin suuri määrä kertojia, jotka olivat luotettavia ja erittäin taitavia, ja suuri määrä oppineita, jotka ympäröivät Allahin lähettilään (SAAS) ähäädiith vahvalla muurilla, jonka läpi valehtelijoiden oli vaikea tunkeutua. Laajan tietonsa ja syvän ymmärtämyksensä avulla nämä muhäddithuun (hädiithin oppineet) olivat kykeneviä havaitsemaan valehtelijat ja ymmärtämään heidän aikomuksensa ja motiivinsa, ja he olivat kykeneviä huomaamaan kaiken, mikä oli valheellisesti liitetty Allahin lähettilääseen (SAAS). Näille väärentäjille ei annettu vapaita käsiä tehdä, mitä he halusivat Profeetan (SAAS) ähäädiithien kanssa, eikä heille annettu mahdollisuutta tunkeutua luotettavien ähäädiithien kertojien riveihin, ilman että heidät huomattiin.

Ketkä muut paljastivat näiden kuffäärien (epäuskovien), harhaoppisten ja äärimmäisten uudistajien valheet?

Ketä olivat ne, jotka antoivat meille määritelmän siitä, mikä on väärennettyä, syyt väärentämiseen, erityyppiset väärennökset ja tunnusmerkit, joilla väärennetty kertomus voidaan tunnistaa? Ketkä kirjoittivat useita kirjoja tästä aiheesta?

He ovat islamin suojelijoita, Allahin sijaishallitsijoita ja joukkoja Hänen maassaan. He ovat niitä eteviä oppineita, joista Haaroon ar-Rasheed puhui, kun hän pidätti harhaoppisen henkilön ja määräsi hänet teloitettavaksi. Harhaoppinen sanoi: "Miksi teloitat minut?" Haaroon ar-Rasheed sanoi: "Vapauttaakseni ihmiset sinusta." Harhaoppinen sanoi: "Oi ämiir äl-mu‘muniin, mitä aiot tehdä tuhannelle hädiithille – yhden kertomuksen mukaan neljälle tuhannelle hädiithille – jotka olen väärentänyt ja levittänyt keskuuteenne, ja joissa olen tehnyt laillisesta laitonta ja laittomasta laillista, ja joista Profeetta ei sanonut kirjaintakaan?" Haaroon ar-Rasheed sanoi hänelle: "Mitä aiot tehdä, oi Allahin vihollinen, Abu Ishaaq al-Fazaarin ja 'Abdullah ibn al-Mubaarakin suhteen? He tulevat käymään ne läpi ja seulomaan ne kirjain kirjaimelta." (Ad-Dhahabin Tädhkirat äl-Huffäädh, as-Suyuuten Tääriikh äl-Khuläfää‘)

Professori Muhammad Asad sanoi: "Väärennettyjen ähäädiithien olemassaoloa ei voida ottaa todisteeksi siitä, ettei koko hädiithin menetelmään voi luottaa, koska nämä väärennetyt ähäädiith eivät koskaan petkuttaneet muhäddithuunejä, kuten jotkut eurooppalaiset kriitikot väittivät yksinkertaistaen asiaa liikaa, ja kuten jotkut muslimeiksi itseään väittävät toistivat." (Äl-Islääm 'älä Muftäraq ät-Tariiq)

Tulemme lopettamaan tämän keskustelun siteeraamalla imaami ibn al-Qayyim al-Jawziyyan sanoja: Imaami Abu al-Mudhaffar as-Sam'aani sanoi: "Jos he sanovat: Ihmisten käsissä on liian monta kertomusta ja he ovat hämmentyneet, me sanomme: Kukaan ei ole hämmentynyt, paitsi ne, jotka ovat tietämättömiä. Ne, joilla on tietoa niistä (kertomuksista), tarkistavat ne yhtä tiukasti kuin rahaa käsittelevät henkilöt tarkastavat dirhamit ja dinaarit. Joten he poimivat erilleen (ja hylkäävät) valheelliset kertomukset ja pitävät hyvät kertomukset. Jos sattuu olemaan kertoja, joka teki virheen, se ei jää huomaamatta eteviltä hädiithin oppineilta. Nämä oppineet listasivat virheet, jotka on tehty sekä kertomusten isnäädissä (kertojien ketjussa) että mätnissä (tekstissä); joten voit huomata, että he tekivät jokaiselle kertojalle listan hänen tekemistään virheistä ja kirjaimista, jotka hän oli lausunut väärin. Jos kertojien virheet – sekä isnäädissä että mätnissä – eivät jääneet tarkistamatta, kuinka sitten harhaoppisten tekemät väärennetyt ähäädiith olisivat voineet livahtaa noiden etevien oppineiden ohitse? Kuinka ihmiset olisivat voineet kertoa ähäädiithejä harhaoppisilta, ilman että oppineet olisivat huomanneet sen? Tämä on joidenkin harhaoppisten mielipide, mutta kukaan ei voisi sanoa sellaista asiaa, paitsi hän, joka on tietämätön, harhaan johdettu, uudistaja ja valehtelija, joka haluaa heikentää sahiih (erittäin luotettavia) ähäädiithejä ja todellisia kertomuksia Profeetalta (SAAS) ja joka haluaa hämmentää tietämättömiä ihmisiä tämän valheen avulla. Allahin lähettilään (SAAS) kertomusten hylkäämiseen ei ole mitään heikompaa tai mahdottomampaa todistetta. Henkilö, joka tuo julki tätä mielipidettä, ansaitsee tulla hiljennetyksi ja karkotetuksi muslimien maista." (Mukhtäsar äs-Sawää'iq äl-Mursälä)" (Otettu internetsivustolta www.islam-qa.com, kysymys #10521)

"Allah on luvannut suojelevansa uskontoaan, mihin kuuluu Hänen ihmeellisen Kirjansa ja Hänen profeettansa (SAAS) Sunnan, joka auttaa meitä ymmärtämään Koraania, säilyttäminen. Allah sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti, Me, se olemme Me, joka olemme lähettäneet alas Dhikrin ja varmasti Me tulemme suojelemaan sitä (väärentämiseltä)." (Koraani 15:9). Tässä yhteydessä sana Dhikr sisältää sekä Koraanin että Sunnan.

Monet ihmiset - niin menneisyydessä kuin nykyaikanakin - ovat yrittäneet lisätä heikkoja ja väärennettyjä ähäädiithejä puhtaaseen shärii'ään ja profeetalliseen Sunnaan. Mutta Allah on heittänyt heidän juonensa takaisin heidän kasvoilleen ja antanut keinot uskontonsa suojelemiseen. Näihin keinoihin kuuluvat luotettavat oppineet, jotka siivilöivät kertomukset ja tarkistivat niiden lähteet tutkimalla kertojien elämänkerrat ja jopa kuvailen kohdan, jossa kertoja alkoi hämmentyä kertomisessaan, ja lausumalla, kuka kertoi häneltä ennen kuin hän hämmentyi ja kuka kertoi häneltä sen jälkeen. He kuvailivat kertojan matkat, missä kaupungeissa hän kävi ja keneltä hän otti kertomuksensa kussakin kaupungissa. He tarkistivat useita yksityiskohtia jokaisesta kertojasta, enemmän kuin tässä voidaan listata. Kaikki tämä osoittaa, että tämän ummän uskonto on suojeltu, riippumatta siitä kuinka kovasti meidän vihollisemme yrittävät juonitella ja pelehtiä sillä sekä vääristellä sitä.

Sufyan ath-Thawree sanoi: Enkelit ovat taivaiden vartijoita ja hädiithin oppineet ovat tämän maailman vartijoita.

Al-Haafidh adh-Dhahabi mainitsi, että Haaroon ar-Rasheed aikoi teloittaa zindiiqin (harhaoppisen) ja zindiiq sanoi: "Mitä aiot tehdä tuhannelle hädiithille, jotka olen väärentänyt?" Ar-Rasheed sanoi: "Mitä aiot tehdä, oi Allahin vihollinen, Abu Ishaaq al-Fazaarin ja 'Abdullah ibn al-Mubaarakin suhteen, jotka tulevat seulomaan nuo ähäädiith läpi ja tarkastamaan ne kirjain kirjaimelta?"

Tiedon etsijä voi löytää väärennetyt (mäudoo') ja heikot (da'iif) ähäädiith helposti tutkimalla äsääniidejä (kertojien ketjuja), ja ottamalla selvää siinä mainituista ihmisistä "miesten kirjoista" eli kertojista (kutub är-rigääl) ja kirjoista, joissa lausutaan, ketkä kertojista ovat luotettavia tai muunlaisia (kutub äl-gärh wä'l-tä'diil).

Monet oppineet ovat koonneet nämä väärennetyt ja heikot ähäädiith kirjoihin, jotka on omistettu ainoastaan tämäntyyppisille kertomuksille, joten niistä on helppo ottaa selvää - sitten henkilö voi varoa niitä ja varoittaa muita niistä. Näihin kirjoihin kuuluvat ibn al-Jawzeen äl-'Iläl äl-Mutänäähijä, ibn al-Qayyimin Mänäär äl-Muniif, as-Suyuuten ällä-Äälii‘ äl-Mäsnuu'ä fi'l-Ähäädiith äl-Mäudoo'ä, ash-Shawkaanin äl-Fäwää‘id äl-Mägmuu'ä, ibn 'Arraaqin äl-Äsraar äl-Märfuu'ä fi'l-Ähäädiith äl-Mäudoo'ä ja sheikki al-Albaanin rahimähullaah Da'iif äl-Gäämi' äs-Saghiir ja Silsilät äl-Ähäädiith äd-Da'iifä wä'l-Mäudoo'ä." (Otettu internetsivustolta www.islam-qa.com, kysymys #6981)

"Joillakin oppineilla oli tapana haastaa ihmiset tuomaan heille jae, joka on ristiriidassa toisen jakeen tai hädiithin kanssa, tai hädiith, joka on ristiriidassa toisen hädiithin tai Koraanin jakeen kanssa, ja he selittivät heille kaiken, mikä vaikutti ristiriidalta, ja heillä oli avoimesti tapana haastaa jokainen tässä asiassa.

Ad-Daraqutni, joka oli yksi hädiithin imaameista, seisoi Bagdadissa khateebinä (saarnaajana) ja sanoi: "Oi Bagdadin ihmiset! Yksikään ei voi kertoa valheita Allahin lähettiläästä (SAAS) niin kauan kun minä olen elossa." Nämä sanat osoittavat heidän islamia koskevan tietonsa ja ymmärryksensä syvyyden, joka oli niin suuri, etteivät valheellisuuden ihmiset voineet hyökätä islamia vastaan tai panna alulle siihen kuulumattomia asioita.

Täten neuvomme tätä kysyjää ja muita muslimeja, varsinkin niitä, jotka ovat epäuskovien kanssa tekemisissä työnsä vuoksi tai koska he asuvat heidän maissaan, että heidän tulee pyrkiä etsimään tietoa ja oppimaan islamin oikeat säännökset, jotka johdetaan Koraanista ja Sunnasta. Samalla heidän tulee kiinnittää huomiota näiden määräysten takana olevien syiden oppimiseen, niin että heillä on tietoa, jonka avulla he voivat kumota islamia vastaan hyökkäävien ihmisten näennäisen loogiset väitteet, ja tämä tulee auttamaan heitä kutsumaan ihmisiä Allahin luokse asianmukaisella selkeällä käsityksellä ja ymmärryksellä." (Otettu internetsivustolta www.islam-qa.com, kysymys #32492)

Äl-khateeb al-Baghdaadi rahimähullaah sanoi: "Allah on tehnyt näistä ihmisistä - ähl-us-Sunnästä - shärii'än pilareita, ja Hän on tuhonnut heidän kauttaan kaikki vastenmieliset uudistukset. He ovat Allahin valtuutettuja Hänen luotujensa joukosta, välittäjiä Profeetan (SAAS) ja hänen ummänsä välillä. He ovat niitä, jotka kamppailevat kovasti Hänen uskontonsa suojelemiseksi; heidän valonsa loistaa, heidän hyveensä ovat hyvin tunnettuja, heidän vilpittömyytensä merkit ovat ilmeisiä, heidän tapansa pääsee voitolle ja heidän todistuksensa on loistava. Jokaisella ryhmällä on oma polttopisteensä, joka perustuu mielijohteille ja haluille, paitsi hädiithin ihmisillä, joiden viite on Koraani, todiste on Sunna ja johtaja on Lähettiläs (SAAS), jota he seuraavat. He eivät kiinnitä mitään huomiota mielijohteisiin eivätkä haluihin, eivätkä he välitä henkilökohtaisista mielipiteistä. He ovat tyytyväisiä siihen, mitä on kerrottu Lähettiläältä, ja he ovat niitä, joille se on uskottu ja jotka pitävät siitä huolta. He ovat uskon vartijoita, tiedon astioita ja kantajia. Jos hädiithiä koskien on eriäviä mielipiteitä, ihmiset kääntyvät heidän puoleensa, ja heidän päätöksensä hyväksytään ja sitä kuunnellaan. Heidän joukossaan on eteviä fuqahää‘, suuria imaameja, heimojensa keskuudessa hyvin tunnettuja askeetteja, hyveistään tunnettuja miehiä, taitavia Koraanin lausujia ja hyviä puhujia. Heitä on paljon ja heidän tiensä on oikea tie. Jokainen uudistaja teeskentelee seuraavansa heidän tietään, eikä rohkene väittää mitään muuta tietä. Allah tulee tuhoamaan jokaisen, joka vastustaa heitä, ja Allah tulee nöyryyttämään jokaista, joka toimii heitä vastaan. Ne, jotka hylkäävät heidät, eivät voi heitä vahingoittaa, eivätkä ne, jotka pysyvät poissa heistä, voi menestyä. Hän, joka välittää uskonnostaan, tarvitsee heidän apuaan. Hän, joka halveksii heitä, on häviäjä. Ja Allah on kykenevä tukemaan heitä." (Shäraf Äshääb äl-Hädiith)

Sheikh-ul-Islam ibn Taymiya rahimähullaah sanoi: "Näin ollen on selvää, että ihmiset, jotka ansaitsevat eniten tulla kutsutuksi voittoisaksi ryhmäksi, ovat "ähl-ul-hädiith wäs-Sunnä", joilla ei ole ketään sokeasti seurattavaa johtajaa, paitsi Allahin lähettiläs (SAAS). He ovat ihmisistä viisaimpia hänen (SAAS) sanojaan ja tekojaan koskien, kykenevimpiä erottamaan (ähäädiitheistä) luotettavan ja epäluotettavan välillä. Heidän imaameillaan on syvä tieto niistä; he ovat niitä, jotka ymmärtävät niiden merkitykset ja ovat vilpittömimpiä niiden seuraamisessa. He hyväksyvät Sunnan, uskovat siihen ja toimivat sen mukaisesti. He osoittavat rakkautta niitä kohtaan, jotka omaksuvat sen, ja osoittavat vihamielisyyttä niitä kohtaan, jotka vastustavat sitä. He ovat niitä, jotka mittaavat jokaisen ajatuksen sillä, mikä on todistettu Koraanissa ja Sunnassa, joten he eivät koskaan omaksu mitään ajatusta ja tee siitä uskontonsa yhtä perusperiaatetta, ellei sitä ole todistettu siinä, minkä Lähettiläs toi. Pikemminkin he tekevät siitä, minkä Lähettiläs toi, Koraanista ja Sunnasta, uskojensa perustan ja lähtökohdan. Koskien asioita, joista ihmiset kiistelevät, kuten Allahin ominaisuudet, jumalallinen määräys, Helvetin uhka, Allahin nimet sekä hyvään kehottamisen ja pahasta kieltämisen periaate ja niin edelleen, he kääntyvät niiden kanssa Allahin ja Hänen lähettiläänsä puoleen. He tutkivat yleiset ajatukset koskien aihetta, josta eri ryhmät kiistelevät, ja he hyväksyvät näistä ajatuksista ne, jotka ovat yhtäpitäviä Koraanin ja Sunnan kanssa, ja hylkäävät kaiken, mikä on vastakkaista Koraanille ja Sunnalle. He eivät seuraa arvausta tai mielijohteita ja haluja, sillä arvauksen seuraaminen on tietämättömyyttä ja mielijohteiden ja halujen seuraaminen ilman Allahin johdatusta on vääryyden tekemistä." (Mägmuu' äl-Fätääwää, 3/347, 348)

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille. Uskontomme on säilytetty ihmisten sydämissä ja paperilla, koska se on lopullinen viesti, jossa on Allahin johdatus ihmiskunnalle, ja Hän on muodostanut sen todisteeksi heitä vastaan, siihen asti kun Hetki alkaa. Hän on säätänyt, että se tulee säilymään, ja Hän on luonut sille jokaisena aikana ihmiset, jotka tulevat seuraamaan sen johdatusta, opettelemaan sen ulkoa, panemaan toimeen sen lait ja uskomaan siihen. Mu'awiya (RAA) sanoi kuulleensa Profeetan (SAAS) sanoneen: "Ryhmä ihmisiä minun seuraajieni joukosta tulee pysymään uskollisena Allahin määräyksille, eikä kukaan, joka ei auta heitä tai vastustaa heitä, tule vahingoittamaan heitä, kunnes Allah Määräys (viimeinen päivä) tulee heille, kun he ovat vielä oikealla tiellä." (Al-Bukhari)

Allah (SWT) on siunannut meitä täydellistämällä uskontonsa ja islam on Allahin (SWT) täydellinen uskonto. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Tänä päivänä ne, jotka eivät ole uskoneet, ovat luopuneet kaikesta toivosta teidän uskontonne suhteen (vieroittaa teidät uskonnostanne); joten älkää pelätkö heitä, vaan pelätkää Minua. Tänä päivänä Minä olen täydellistänyt teidän uskontonne teille, tehnyt suosioni täydelliseksi teille, ja valinnut uskonnoksenne islamin…" (Koraani 5:3)

Islam kertoo totuuden kertomuksissaan ja on oikeudenmukainen määräyksissään. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sinun Herrasi Sana on toteutunut totuudessa ja oikeudenmukaisuudessa. Kukaan ei voi muuttaa Hänen Sanojaan. Hän on Kuuleva, Kaikkitietävä." (Koraani 6:115)


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle