Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen.

Tuskallinen tilanteemme ja luvattu tulevaisuus

 Jordanian al-Albaani Centerin sheikit ovat kirjoittaneet artikkelin.
 Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam.


 

 

 

[Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen apuaan ja anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa vastaan. Häntä, joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka Allah on johtanut harhaan, ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole muuta todellista jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, kuin yksin Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä.

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille (tekemällä kaiken, mitä Hän on määrännyt ja pidättäytymällä kaikesta siitä, minkä Hän on kieltänyt), niin kuin teidän tulisi olla hurskaita. (Totelkaa Häntä, olkaa kiitollisia Hänelle, ja muistakaa Häntä aina), älkääkä kuolko kuin islamin tilassa [muslimeina (täydellisellä alistumisella Allahille)]." (Koraanin jakeen 3:102 merkityksen selitys)

"Oi ihmiskunta, olkaa hurskaita Herrallenne, joka loi teidät yhdestä henkilöstä (Aadam), josta Hän loi hänelle vaimon (Eeva). Heistä molemmista Hän loi lukuisia miehiä ja naisia. Olkaa hurskaita Allahille, jolta vaaditte keskinäisiä (oikeuksianne), älkääkä (katkaisko) kohdun (yhteyttä, sukulaisuus). Todellakin, Allah vartioi teitä lakkaamatta." (Koraanin jakeen 4:1 merkityksen selitys)

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille ja puhukaa (aina) totta. Hän ohjaa teitä oikeamielisiin hyviin tekoihin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän, joka tottelee Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS), on jo saanut suuren voiton (hän pelastuu Helvetin tulelta ja hänet tullaan päästämään sisään Paratiisiin)." (Koraanin jakeiden 33:70–71 merkityksen selitys)

Ämmää bä'd (sen jälkeen) todellakin, kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin (SAAS) johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin.] Tämä hakasuluissa oleva teksti on meidän lisäyksemme.

 

 

Todellakin tuskallinen tilanne, jossa islamilainen ummä elää näinä päivinä, tekee sille sitovaksi – sekä älyn että periytymisen (Kirjasta ja Sunnasta) tavalla, että se palaa takaisin sen oikeamieliseen uskontoon kaiken sen arvon, kunnioituksen, uskon ja tapojen kanssa, niin että ummän voima ja kunnia voi palata sille.

Mitä älyyn tulee, monet nykyajan muslimit – sekä kansan valtiot ja ryhmät – ovat kokeilleet kaikkia maallisia, maallistuneita periaatteita kaikissa niiden muodoissa ja eri väreissä, silti he eivät ole saaneet niistä muuta kuin tappiota, eivätkä ne ole aiheuttaneet heille kuin turmiota.

Mitä taas tulee heidän säläfeihinsä, kaikkein ensimmäisiin – parhaista sukupolvista – niihin, jotka vastasivat Allahille ja Hänen lähettiläälleen totuudessa, he ovat parhaita ihmiskunnasta nostetuista kansoista, kuten Allah, Kaikkein Korkein, sanoo (merkityksen selitys): "Te (islamilaiseen yksijumalaisuuteen todelliset uskovat ja profeetta Muhammadin (SAAS) ja hänen Sunnansa oikeat seuraajat) olette paras kansakunta, joka koskaan on noussut ihmiskunnasta; te velvoitatte äl-märoofiin (islamilaiseen yksijumalaisuuteen ja kaikkeen, minkä islam on määrännyt) ja kiellätte äl-munkärin (monijumalaisuuden, epäuskon ja kaiken, minkä islam on kieltänyt), ja te uskotte Allahiin. Jos Kirjan ihmiset (juutalaiset ja nasaretilaiset) olisivat uskoneet, olisi se ollut parempi heille; heidän joukossaan on joitakin, joilla on usko, mutta useimmat heistä ovat äl-fääsiqooneja (tottelemattomia Allahille ja kapinallisia Allahin Käskyä vastaan)." (Koraani 3:110)

Mitä periytymiseen tulee (Kirjan ja Sunnan kautta), 'Abdullah ibn 'Umar (RAA) sanoi: Kuulin Allahin lähettilään (SAAS) sanovan: "Kun te ryhdytte 'iinä (eräänlaiseen kiskurimaiseen) kaupankäyntiin, pidätte kiinni härkien hännistä, olette tyytyväisiä maatalouteen, ja hylkäätte gihäädin menettelytavan (Allahin tiellä kamppailun), Allah tulee aiheuttamaan teille nöyryytyksen, eikä Hän tule peruuttamaan sitä, ennen kuin te palaatte alkuperäiseen uskontoonne." (Abu Dawud)

Kaikki tämä on tapahtumassa, eikä mikään voi torjua sitä…

Se, mistä näinä päivinä on puhuttu suuresti, ja mikä on virheellisesti ja epäoikeudenmukaisesti liitetty islamiin, erityisten jo valmistettujen päämäärien sekä laadittujen jo säädettyjen ajatuksien vuoksi, tarkoituksena maailmankartan muovaaminen heidän halujensa ja vaatimustensa 1) mukaisesti – on terroriteko, ja se, mikä on liittynyt sen esiasteisiin ja siihen, mikä seuraa siitä vaikutuksissa.

Tämä on niiden Yhdysvaltojen New Yorkin ja Washingtonin tapausten ja tapahtumien, hyökkäysten ja terrori-iskujen jälkeen, joissa uhrattiin tuhansia ihmisiä – jotka olivat moninaisista taustoista (kansallisuuksista).

Mikä tekee asiasta arkaluontoisesti vaikean – yhdellä ja samalla kertaa – on, etteivät amerikkalaiset mainitse siinä yhteydessä, missä he ilmoittivat niistä, jotka kannattavat terrorismia (mikä on laskettu aikaisemmin) mitään ryhmää, ryhmäkuntaa, yhteiskuntaa tai yksilöä, paitsi kun se on yhdistetty islamiin!

Joten me sanomme: Oi Allah, hämmästyttävää ja outoa! Eikö heidän omista maistaan ja yhteiskunnistaan löydy yhtään terroristia? Perustuen siihen, minkä he käsittävät tarkoittavan terrorismia, eivätkö he itse ole terroristeja harjoittaessaan - sellaisella kovuudella – kaikkien kansojen ja yhteiskuntien kontrollointia? 2)

Joten tähän rakentuen, islamilainen lainsäädäntö ei ole laiminlyönyt tämän tilanteen ja kaiken siihen liittyvän päätöstä, eikä se ole laiminlyönyt sen selitystä.

Joten me sanomme:

Ensinnäkin, muslimit eivät iloitse raa'asta kuolemasta eivätkä sokeasta (järjettömästä) tappamisesta. Äl-'älläämä ja äl-fäqiih, 'Izz ad-Din ibn 'Abd as-Salaam (k. 660 AH) rahimähullaah sanoi kirjassaan "Qawää'id-ul-Ähkääm" (s. 397): "Jos henkilön vihollinen tapettiin epäoikeudenmukaisesti ja sortavasti, ja tuon henkilön kuolema miellytti häntä ja hän iloitsi siitä, katsotaanko tuon onnellisuuden olevan tottelemattomuutta Allahia kohtaan vai ei?! Minä sanon: Jos hän iloitsi, kun Allahille oltiin tottelemattomia tuon henkilön tappamisessa, sitten se on pahaa iloitsemista. Jos hän iloitsi, koska hän vapautui tuon henkilön pahuudesta sekä ihmiset vapautuivat hänen sorrostaan ja epäoikeudenmukaisuudestaan, eikä iloinnut siitä, että tuon henkilön tappamiseen liittyi tottelemattomuutta Allahille, sitten siinä ei ole mitään vahinkoa johtuen iloitsemisen takana olevien kahden syyn erosta." 3)

Täten meidän mahtava islamimme ankarasti kieltää tämän sokean murhan kaltaiset, missä ei ole erottelua muslimien ja ei-muslimien, miesten ja naisten, vanhojen ja nuorten, henkilön, joka on rauhassa (siviilin) ja henkilön, joka on sodassa (sotilaan), välillä – huolimatta kutsutaanko sitä terrorismiksi tai ei!! Sillä meidän jalo Lähettiläämme (SAAS) neuvoi hurskaita sotilaitaan – kun he olivat lähtemässä taistelukentille poistaakseen ihmiset (monijumalaisuuden ja ihmisten palvomien ihmisten) pimeydestä (yksijumalaisuuden ja ainoastaan kaikkien ihmisten Herran palvonnan) valoon – ettei heidän tulisi tappaa yhtään lasta, naista, vanhusta tai palvonnalleen omistautunutta erakkoa, eikä heidän tulisi leikata yhtään puuta… ja se on täsmälleen tämä, jota oikein johdatetut kalifit noudattivat, ja samoin jokainen, joka johdatti itseään heidän toimintatapansa mukaan oikeamielisistä kuninkaista heidän jälkeensä.

Tätä kieltoa on painotettu enemmän silloin kun ei-muslimien kanssa on sopimus tai lupaus turvallisuudesta. Sillä se tekee useimmat petoksen ja petollisuuden tavat sekä sopimuksen kieltämiseen ja luottamuksen rikkomiseen johtavat tiet jopa ankarammin kielletyksi yhdellekään muslimille.

Sitten tätä kieltoa on vahvistettu jopa edelleen, kun se johtaa tämänkaltaisiin tekoihin ja noihin kätten töihin, jotka ovat vastakkaisia ja ristiriidassa shärii'än tekstien kanssa, kuten Allah, Kaikkein Korkein, sanoo (merkityksen selitys): "…Älkääkä tappako itseänne (älkääkä tappako toinen toisianne). Varmasti Allah on Armahtava teille." (Koraani 4:29)

Edellä mainitun valossa tällaisten todellisuudessa islamin vastaisten vihollisuuden tekojen sitominen islamiin ja niiden liittäminen siihen, on räikeää väärennystä ja suuri herjaus, ja on ristiriidassa terveen älyn ja oikeamielisen luonteenlaadun kanssa, sekä tekee pilaa ihmiskunnasta ja sen tasapainotetuista älyköistä!

Islamissa ei ole – ja kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille – tiettyjä uskon miehiä, jotka muodostavat todisteen lainsäädännön yläpuolelle, pikemminkin lainsäädäntö (shärii'ä) on todellisuudessa todiste kaikkien ylitse. Siinä tekoja tulee punnita ja verrata siihen. Joten Allah, Kaikkien Korkein, sanoo (merkityksen selitys): "Oi te, jotka uskotte! Totelkaa Allahia ja totelkaa Lähettilästä (Muhammad (SAAS)), ja niitä teistä (muslimit), jotka ovat vallassa. Jos olette eri mieltä mistä tahansa asiasta keskenänne, kääntykää Allahin ja Hänen lähettiläänsä (SAAS) puoleen, jos uskotte Allahiin ja Viimeiseen Päivään. Tämä on parempi ja soveliaampi lopulliseen ratkaisuun." (Koraani 4:59)

Täten islamia vastustavan henkilön, vaikka hän olisi islamin ihmisistä, vastakkaisuutta islamille ei tule liittää islamiin, ei missään pienessä eikä suuressa asiassa…

Täten (se väite), mitä jotkut uutistoimistot ovat maininneet, ja mitä on välitetty joissakin kansallisissa ja paikallisissa lehdissä, että henkilö, johon nämä terroriteot on liitetty, on säläfi 4) (puhdasoppinen muslimi, joka seuraa puhdasta islamia, kuten se ilmoitettiin), ovat vääriä sanoja perustuen siihen, mitä on keskusteltu aikaisemmin.

Tämä oli ensimmäinen kohta.

Toiseksi: Todellinen säläfijjän tie ja ne säläf, jotka ovat totuudellisia ja täyttävät uskonsa ja metodologiansa vaatimukset, ovat vapaita näistä teoista, kuten susi on vapaa Jaakobin pojan verestä – ja tämä on se, mikä osoittaa, että tämän mahtavan valheen kirjoittaja on tietämätön journalisti tai epäonnistunut kirjoittaja, joka ei tiedä, mitä hänen pääkopastaan tulee ulos. Pikemminkin hän ei tiedä, mitä säläfijjä on aivan läheltä eikä mitä se on kaukaa, eikä mitään pientä, mikä kuuluu siihen, eikä jotain suurta siitä. Sillä säläfijjä on todellinen islam ja tietoon perustuva metodologia, johon kuuluu (islamiin) kutsuminen, mikä kiinnittyy islamin puhdasoppisiin ja oikeamielisiin oppineisiin, suuriin ja senioreihin heidän joukostaan, ja se perustuu Kirjaan ja Sunnaan oikeamielisten edeltäjien (islamin aikaisten sukupolvien) ymmärtämällä tavalla. Tämän tien kutsujat eivät kokoonnu minkään aktivistiorganisaation kanssa, eikä heihin kuulu mitään puoluekiihkoilijoita, pikemminkin heidän lojaalisuutensa ja hylkäämisensä perustuu puhtaasti lainsäädäntöön ja sen säädöksiin – ja he työskentelevät oikeamielisyydessä ja hurskaudessa pitäen kiinni Allahin köydestä kaikessa tässä, molemminpuolisesti neuvoen toinen toisiaan totuuteen. Täten he eivät taistele sokeuden eivätkä pakanuuden päivien (puolueuskollisuuden) lipun alla, eivätkä he vuodata laitonta verta, pikemminkin he ovat kaikkein armollisimpia ihmisistä luoduille, ja henkilöitä, jotka seuraavat totuutta eniten…

Lisäksi on välttämätöntä mainita tässä vaiheessa, että elävä kuvaus veljeydestä islamissa on Abu Hurairan (RAA) valtuutuksella kerrotussa hädiithissä Allahin lähettiläältä (SAAS): "…Muslimi on muslimin veli: hän ei sorra tätä, hän ei laiminlyö eikä jätä tätä pulaan, hän ei valehtele tälle, eikä hän halveksi tai väheksy tätä…" (Muslim)

Anas ibn Malik (RAA) on kertonut, että Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Auta veljeäsi olipa hän sortaja tai sorrettu." Ihmiset kysyivät: "Oi Allahin lähettiläs! On oikein auttaa häntä, jos hän on sorrettu, mutta kuinka meidän tulisi auttaa häntä, jos hän on sortaja?" Profeetta (SAAS) sanoi: "Estämällä häntä sortamasta toisia." (Al-Bukhari)

Mitä tulee ei-muslimien auttamiseen muslimeja vastaan – vaikka se olisi pelkkien sanojen kautta – ja käyttäen julkisia ilmoituksia, niin että heistä tulee vahvempia heidän (muslimien) yli, ja että he lisäisivät lukumääräänsä heitä vastaan, niin tämä on laitonta, ja se on tie, joka johtaa isoihin synteihin, sillä (merkityksen selitys): "Uskovat, miehet ja naiset, ovat äulijää‘ (auttajia, tukijoita, ystäviä, suojelijoita) toinen toisilleen…" (Koraani 9:71), kuten maailmojen Herra, joka on vapaa kaikesta epätäydellisyydestä, Kaikkein Korkein, on sanonut.

Mikä liittyy myös tähän ja mikä johtaa tähän, sekä tiedossa että teossa, on hädiith, jonka Abu Juhaifa on kertonut 'Alilta (RAA), joka sanoi: "…Yhtään muslimia ei tulisi tappaa qisasina (yhdenvertaisuus rangaistuksessa) kääfirin (epäuskovan) tappamisesta." (Al-Bukhari), johtuen muslimin jaloudesta hänen Herransa silmissä, ja hänen pitämästään asemasta hänen Isäntänsä luona. Aivan kuten 'Abdullah ibn 'Umar (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Se, että maailma tulee loppuunsa, on merkityksettömämpää Allahille kuin yksittäisen muslimin tappaminen." (An-Nasaa‘ee). Jalo kumppani 'Abdullah ibn 'Umar (RAA) on sanonut: "Se, että Kä'bä puretaan kivi kiveltä, on merkityksettömämpää Allahille, kuin muslimin tappaminen."

Joten miten tulee olemaan, kun tämänhetkinen tilanne on todellisuudessa syvempi ja vakavampi? Kun maailman kansojen suurimman osan (armeija ja fyysiset) kyvyt – ilmoitettuna sotilaiden, muslimien ja ei-muslimien, sekä aseiden muodossa, ovat kaikki liittyneet yhteen toteuttamaan niiden, jotka eivät harkitse muslimien (hyvinvoinnin etuja), tiettyjä päämääriä ja tavoitteita…

Koraanin suuntaviivat koskien tätä nimenomaista aihetta ovat erittäin voimakkaita tosiaankin, ja hyvin selkeitä ja täsmällisiä (merkityksen selitys): "Oi te, jotka uskotte! Älkää ottako juutalaisia ja nasaretilaisia äulijää‘ksi (ystäviksi, suojelijoiksi, auttajiksi), he ovat vain toistensa äulijää‘. Jos joku teidän joukostanne ottaa heidät (äulijää‘ksi), sitten varmasti, hän on yksi heistä. Totisesti, Allah ei johdata niitä ihmisiä, jotka ovat ädh-dhaalimuuneja (monijumalaisia ja väärintekijöitä ja epäoikeudenmukaisia). Näet niiden, joiden sydämissä on (tekopyhyyden) sairaus, kiirehtivän heidän ystävyyteensä sanoen: 'Me pelkäämme, että jokin onnettomuuden epäonni saattaa kohdata meitä.' Ehkäpä Allah saattaa tuoda voiton tai päätöksen Tahtonsa mukaan. Sitten he tulevat katuviksi siitä, mitä he ovat pitäneet salaisuutena itsessään. Ne, jotka uskovat, tulevat sanomaan: 'Ovatko nämä miehiä (tekopyhiä), jotka vannoivat vahvimmat valansa kautta Allahin, että he olivat teidän (muslimien) kanssa?' Kaikki, mitä he tekivät, on ollut turhaa (heidän tekopyhyytensä vuoksi), ja heistä on tullut häviäjiä. Oi te, jotka uskotte! Teidän joukostanne jokainen, joka kääntyy pois uskonnostaan (islamista), Allah tulee tuomaan kansan, jota Hän rakastaa, ja he tulevat rakastamaan Häntä; nöyriä uskovia kohtaan, ankaria epäuskovia kohtaan taistellen Allahin tiellä, eivätkä (he) koskaan (ole) peloissaan syyttäjien moitteista. Se on Allahin Suosio, jonka Hän suo kenelle Hän tahtoo. Allah on Riittävä (täyttämään) luotujensa tarpeet, Kaikkitietävä. Totisesti, teidän Wäliinne (Suojelija tai Auttaja) ei ole kukaan muu kuin Allah, Hänen lähettiläänsä ja uskovat, - ne, jotka suorittavat äs-saläätin (viisi pakollista rukousta), antavat äz-zäkäätiä (almuveroa), ja ovat raaki'uuneja (niitä, jotka kumartuvat alas tai alistavat itsensä kuuliaisuudella Allahille rukouksessa). Jokainen, joka ottaa Allahin, Hänen lähettiläänsä ja uskovat suojelijoiksi, silloin Allahin seurue tulee olemaan voittoisa. Oi te, jotka uskotte! Älkää ottako äulijää‘ksenne (suojelijoiksi ja auttajiksi) niitä, jotka pitävät uskontoanne pilkkana ja pilana, niiden joukosta, jotka vastaanottivat Kirjoituksen ennen teitä, eikä myöskään uskottomien joukosta; ja pelätkää Allahia, jos te todellakin olette todellisia uskovia." (Koraani 5:51-57)

Täten kaikille muslimeille on pakollista varoa ei-muslimien juonia ja suunnitelmia sekä heidän vehkeilyjään ja juonittelujaan, ja heidän tulisi omaksua asioita, joilla saavuttaa Allahin avun, kuten Allahin köydestä kiinni pitäminen täuhiidin sanan ja Sunnan metodologian kautta, eikä heidän tulisi jakautua lahkoihin, kuten Allah, Kaikkein Korkein, sanoo (merkityksen selitys): "(Pysykää aina) kääntyneenä katumuksessa Hänelle (ainoastaan), ja olkaa peloissanne ja kuuliaisia Hänelle; ja suorittakaa äs-saläät (viisi pakollista rukousta), älkääkä olko äl-mushrikuuneja (monijumalaisia, epäjumalanpalvojia, niitä, jotka eivät usko Allahin ykseyteen). Niistä, jotka jakoivat uskontonsa (jotka jättivät todellisen islamilaisen yksijumalaisuuden) ja tulivat lahkoiksi [he keksivät uusia asioita uskontoon (bidä') ja seurasivat turhia mielitekojaan], jokainen lahko iloiten siitä, mitä sillä on." (Koraani 30:31-32)

Niiden syiden joukossa, jotka aiheuttavat heikkoutta ja sitä, että viholliset nujertavat meidät, ovat eroavaisuudet ja erimielisyys; Allahin lainsäädännöstä, siihen viittaamisesta ja sen toteuttamisesta, sekä hyvään määräämisestä ja pahasta kieltämisestä kaukana oleminen; Allahin vihollisia, muslimimaiden miehittäjiä ja heidän pyhiä sääntöjään vastaan taistelemisen puuttuminen – kuten myös maailmaan kiintyneisyys ja kuoleman vihaaminen. Kaikki nämä asiat aikaansaavat heikkoutta sekä johtavat kuonaksi ja roskiksi tulemista. Thawban (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Ihmiset tulevat pian keräämään toinen toisiaan hyökätäkseen teitä vastaan kuten ihmiset, jotka syödessään kutsuvat muita jakamaan heidän ruokaansa." Joku kysyi: "Johtuuko se meidän pienestä lukumäärästämme tuona aikana?" Hän (SAAS) vastasi: "Ei, te tulette olemaan runsaslukuisia tuohon aikaan, mutta te tulette olemaan kuonaa ja roskia (jotain, joka on arvotonta) kuin se, jota kuljetetaan alas vuolasta virtaa, ja Allah tulee ottamaan teidän pelkäämisenne pois teidän vihollistenne sydämistä ja heittämään heikentämisen teidän sydämiinne." Joku kysyi: "Mitä on wähn (heikentäminen)?" Allahin lähettiläs (SAAS) vastasi: "Maailman rakastaminen ja kuoleman inhoaminen." (Abu Dawud)

Allah, joka on vapaa kaikesta epätäydellisyydestä, sanoo (merkityksen selitys): "…Sano (heille): 'Se (onnettomuus) on teistä itsestänne (teidän pahojen tekojenne vuoksi)…'" (Koraani 3:165)

On myös tunnettua, ettei paha tuo muuta paitsi pahaa, eikä pakotettu käskyvalta tuo paitsi sitä, mikä on katkerampaa ja tuhoisampaa. Täten Yhdysvaltojen harjoittama jatkuva, rajoittamaton apinoiden ja sikojen veljien, meidän Palestiinan maamme ja kallisarvoisen äl-Äqsaa-moskeijan (meidän luotettavan Lähettiläämme (SAAS) taivaaseen nousemisen paikan) miehittäjien kannattaminen, ja se, mikä seuraa täydellisestä piittaamattomuudesta muslimien asioita kohtaan, ja suuresta vieroksumisesta heidän oikeuksiaan kohtaan, kaikki tämä saa Yhdysvallat korjaamaan omien tekojensa hedelmät, ja jokainen, joka kylvää katkeran siemenen, tulee korjaamaan katkeran hedelmän. 5)

Täten Amerikan ja sen ryhmien (eli liittolaisten) on pakollista tehdä vankka sitova päätös tämänkaltaisten ovien sulkemiseksi ja tämänkaltaisten syiden poistamiseksi - kääntyä sisä- ja ulkopolitiikkaansa, sekä harkita tarkkaan ja syvästi omaksumiaan tapoja ja tuomioita – sen sijaan että kerääntyvät koko konkkaronkka heikon ja köyhdytetyn islamilaisen maan (Afganistanin) valloittamiseksi. Vasta äskettäin Yhdysvallat lähetti Afganistaniin avustuslentokoneita lastattuna ruualla, vaatteilla ja lääkkeillä…

Mikä Yhdysvaltoja nyt vaivaa, kun sen toimet ovat muuttuneet päinvastaisiksi! Se uhkaa vaihtaa nämä avustuslentokoneet pommituksiin ja räjäytyksiin… Ehkäpä tämän seuraukset tulevat jonkin ajan kuluttua olemaan suurempia kuin voidaan laskea tai hallita…

Täten (jokaista) pakottaa velvollisuus olla tarkka ja hillitä itsensä, olemaan tarkka havainnoinnissaan, sekä miettimään lopputuloksia ja seurauksia ennen kuin on harkitsematon teoissaan!

Muslimeilla ei ole muuta vaihtoehtoa – sen ohella, että he ovat heikkoja sekä selkeästi ja avoimesti heikkoja vihollisiensa edessä – paitsi vahvistaa suhdettaan Allahin, Kaikkein Korkeimman, kanssa – istiqaamälla (oikeamielisyys uskonnossa) ja mitä tulee siihen liittymiseen; turvautumalla taivaiden ja maan Herran runsaaseen muistamiseen ja pyyntörukoukseen; ja taistelemalla omia sielujaan vastaan ollakseen vankkoja islamin uskonnossa, sekä tekemällä kärsivällisyydestä ja mieleen painamisesta sekä kestävästä kärsivällisyydestä elatustaan, [kuten Allah sanoo (merkityksen selitys)]: "…Mutta jos pysytte kärsivällisinä ja tulette äl-muttäqooneiksi (hurskaiksi), heidän oveluutensa ei tule aiheuttamaan pienintäkään harmia teille. Varmasti Allah ympäröi kaikkea, mitä he tekevät." (Koraani 3:120)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Mutta Allah sanoo totuuden ja Hän johdattaa (Oikealle) tielle." (Koraani 32:4)

Ja meidän lopullinen kutsumme on, että kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, maailmojen Herralle.


Julkaistu lauantaina 22. ramädaan-kuukautta 1422/8. joulukuuta 2001Imuroi tästä
Artikkeleita muslimeille